Giżycko
Technikum
Technikum Nr 1
Zespół szkół
Adres
T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko
Telefon
87 428-24-84
Fax
87 428-54-84
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jarosław Kulhawik
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • pokój w internacie
 • szkolna hala sportowa
 • zjaecia terenowe inżynierii środowiska
 • budowlanka w terenie
 • planowanie w agrobiznesie
 • zajęcia laboratoryjne
 • projektowanie ogrodu
 • W-F w ZSKSiA
 • Uczniowie ZSKŚiA
 • Uczniowie z zawodu technik agrobiznesu
 • Uczniowie z zawodu technik agrobiznesu
 • Uczniowie z zawodu technik architektury krajobrazu
 • Uczniowie z zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji
 • Uczniowie z zawodu technik reklamy zd.1
 • Uczniowie z zawodu technik reklamy zd.2
 • Uczniowie z zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie zd.1
 • Uczniowie z zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie zd.2
 • Uczniowie z zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Opis
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu cieszy się od lat zasłużoną popularnością wśród uczniów i ich rodziców, ponieważ oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. SZKOŁA POSIADA: 11 pracowni ogólnokształcących z dostępem do Internetu 8 pracowni zawodowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i instrumenty pracownię komputerową z dostępem do Internetu bibliotekę internat z pokojami 2 lub 3 osobowymi i stołówką nowoczesną halę sportową W trakcie nauki w szkole uczniowie odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach branżowych, urzędach samorządowych, firmach projektowych, i wielu innych. Biorą również udział w praktykach i stażach zagranicznych (Niemcy, Czechy, Litwa, Grecja). Kontakt z pracodawcami w czasie szkoły pozwala na lepsze przygotowanie uczniów do wymogów współczesnego rynku pracy. Organizacją praktyk zawodowych zajmuje się szkoła. W trakcie nauki w szkole można zdobyć dwie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem państwowym. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu dwóch kwalifikacji absolwent otrzyma dyplom technika w dany zawodzie wraz z suplementami wydanymi w języku polskim i angielskim lub niemieckim. Taki dyplom zawodowy gwarantuje dobrą pracę i honorowany jest na obszarze całej Unii Europejskiej
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Obiekty szkolne zlokalizowane są w kwartale ulic: Kościuszki, Smętka, Daszyńskiego i Pionierska z bardzo dobrym dojazdem z każdego kierunku miasta. Jadąc ul.1 Maja od obwodnicy na światłach przy Urzędzie Miasta skręcamy w lewo w ul. Kościuszki, a jadąc od  centrum miasta skręcamy   na tych samych światłach w prawo.

Historia
Niespełna rok po zakończeniu II wojny światowej, 4 lutego 1946 roku powołano do życia Niższą Szkołę Rybacką. Jej uczniowie pismem z dnia 22 marca 1946 zwrócili się do Ministra Rolnictwa z prośbą o przeorganizowanie jej na szkołę średnią. W efekcie 1 września 1947 roku powstało Gimnazjum Rybackie, które po roku zmieniło nazwę na Liceum Rybackie, a od 1950 r. stało się Państwowym Technikum Rybackim. Była to druga – po Sierakowie – tego typu szkoła w Polsce. Szkoła rybacka istniała w Giżycku (ówczesnym Lőtzen) od 1920 roku - wówczas jako druga tego typu szkoła w Europie (po szkole rybackiej w Vodnanach – Czechy). Również w 1946 roku powstała pierwsza – na terenie ówczesnego powiatu giżyckiego - szkoła rolnicza, którą ulokowano w prywatnej czynszowej kamienicy przy ulicy Suwalskiej. Po dwóch latach szkołę tę przemianowano i przekształcono na Państwowe Liceum Ogólnokształcące z siedzibą przy ulicy Pionierskiej, a w roku 1951 przeniesiono do Iłowa Zielonogórskiego. W roku 1957 zapadła decyzja o likwidacji Technikum Rybackiego, w miejsce którego przeniesiono z Tuławek pod Olsztynem Technikum Wodnych Melioracji. Lukę po Technikum Rybackim wypełniła powołana w 1959 roku Zasadnicza Szkoła Rybacka, która istniała do roku 2003. W tym czasie dyrektorem szkoły był mgr Jan Heichel. W roku szkolnym 1960/61 powstała Dwuletnia Szkoła Melioracyjna dla dorosłych – w budynkach przy ulicy Pionierskiej zrobiło się ciasno. W roku 1961 przystąpiono do opracowania założeń projektowych. Nowo powstająca szkoła otrzymała lokalizację w kwartale u zbiegu ulic I. Dyw. im T Kościuszki i Smętka. Budowę obiektu szkolnego rozpoczęto wiosną 1965 roku – z wydatną pomocą młodzieży, która, po uzgodnieniu z wykonawcą robót, wykonała wszystkie wykopy pod fundamenty szkoły. We wrześniu 1967 roku oddano do użytku budynek szkolny – przenosiny trwały trzy dni! To dzięki zaangażowaniu uczniów i ich nauczycieli po trzech dniach rozpoczęto normalną pracę w nowo przygotowanych i urządzonych pracowniach. Wiosną 1968 r. przystąpiono do zagospodarowania otoczenia: zasadzono żywopłoty, zasiano trawniki, posadzono drzewa, krzewy i kwiaty. W roku szkolnym 1968/69, obok istniejących: Technikum Wodnych Melioracji i Zasadniczej Szkoły Rybackiej, powstało Pomaturalne Studium Techniczne, które przeobraziwszy się w Pomaturalne, a potem Policealne Studium Melioracji Wodnych funkcjonowało do roku 1993. W budynku przy ulicy Pionierskiej powstał Kursowy Ośrodek Szkolenia Rolniczego, a w nowo wybudowanym budynku szkolnym nowe szkoły: Wieczorowe Technikum Rolnicze (1974 –1985) Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Robót Melioracyjnych (1974 – 1994) Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1979 – 1984) Zasadnicza Szkoła Rolnicza (1977 – 1999) Technikum Rolnicze (1982 – 2000) W roku 1976 powołano Zespół Szkół Rolniczych, którego dyrektorem został mgr inż. Zygmunt Jelec, kierujący pracą wszystkich szkół od roku 1963. Odchodząc w roku 1981 na emeryturę, pozostawił duży Zespół Szkół Rolniczych, pracujący w nowym budynku szkolnym, nowy internat, doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną. Nowym dyrektorem zespołu został mgr inż. Zbigniew Rynkiewicz, absolwent Technikum Melioracji Wodnych (rocznik 1965), który po ukończeniu studiów podjął pracę w TMW jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Z inicjatywy dyr. Rynkiewicza wskrzeszono w roku 1993 Technikum Rybactwa Śródlądowego, które stało się wiodącą szkołą tego typu w Polsce. Kształciło ono młodzież początkowo w systemie 5-letnim, później – po wejściu w życie reformy oświaty – w systemie 4-letnim. Ostatni rocznik 5-letniego Technikum Rybactwa Śródlądowego opuścił mury naszej szkoły w 2005 roku. W wyniku zmian zachodzących w Polsce, które objęły również szkolnictwo, szkoła systematycznie wzbogacała swoją ofertą edukacyjną czego przykładem jest powstałe w 1997 roku Technikum Agrobiznesu. Na wniosek dyrektora szkoły, uchwałą Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 marca 2002 r., przekształcono Zespół Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Od początku roku szkolnego 2002/2003 nowym dyrektorem zespołu został mgr Jarosław Kulhawik, a jego zastępcą mgr inż. Andrzej Kowalski. Zgodnie z reformą systemu edukacji młodzież pogimnazjalna rozpoczęła naukę w 4-letnich technikach zawodowych: technikum inżynierii środowiska i melioracji, technik rybactwa śródlądowego, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu (od 2004 r.), technik rolnik (od 2005r.) technik budownictwa (od 2006r.). W ofercie edukacyjnej szkoły znalazły się też 3 – letnie: liceum profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym (od 2002 do 2007r.), liceum profilowane o profilu kształtowanie środowiska (od 2003 do 2006r.), liceum ogólnokształcące z klasami sportowymi (od 2003 do 2006r.), liceum ogólnokształcące dla dorosłych (od 2001 do 2006r.), liceum ogólnokształcące (od 2007r.). Obecnie w 20 oddziałach uczy się ponad 500 uczniów, nad których edukacją czuwa 50 nauczycieli – pedagogów. Od 2003/2004 roku pracę dyrektorów wspiera drugi wicedyrektor – mgr Dariusz Radziulewicz. W 2007/2008 roku stanowisko wicedyrektora do spraw kształcenia zawodowego objął mgr inż. Robert Płatosz. W trosce o losy swoich absolwentów, poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla młodzieży kierunków kształcenia, dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz wymogów Unii Europejskiej szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Niewątpliwym walorem szkoły jest bogate zaplecze techniczne, umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych i zawodowych – baza kształcenia praktycznego w Bogacku. W ramach zajęć obowiązkowych prowadzony jest lektorat j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego i j. francuskiego. Wielką wagę przykłada się też do praktyk zawodowych. Zespół Szkół organizuje śródroczne i wakacyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Od kilku lat współpracujemy ze szkołami: w Holandii (Szkoła Agrokultury w Bredzie), we Francji (Szkoła Kształtowania Krajobrazu w Roville), w Auksztadwaris na Litwie, w Treboniu w Czechach. Nasi uczniowie mają możliwość odbycia stażu zawodowego w ośrodku doskonalenia rolniczego DEULA w Nimburgu w okręgu działania Hanowerskiej Izby Rolniczej w Niemczech.
Koła zainteresowań

Młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo, sekcja plastyczna ,sekcje sportowe: piłka ręczna i siatkowa, piłka halowa chłopców, tenis stołowy

Kontakty zagraniczne
W ramach staży praktyk zawodowych organizowane są wyjazdy młodzieży (indywidualne i grupowe) do  Grecji. Szkoła bierze aktywny udział w międzyszkolnych projektach międzynarodowych. W ramach projektów unijnych młodzież szkolna wyjeżdżała do Niemiec, Czech, Holandii, Turcji, na Litwę
Osiągnięcia

Szkoła została wyróżniona przez  Kuratorium Oświaty  certyfikatami: 

- BEZPIECZNA SZKOŁA,

- BEZPIECZNI W SIECI , 

- SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU,

- SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

Wysokie miejsca na olimpiadach przedmiotowych zawodowych Osiągnięcia sportowe w wielu dziedzinach na szczeblu powiatu i województwa wiele nagród i wyróżnień w konkursach pozaszkolnych: plastycznych, pożarniczych, ruchu drogowego i innych.

Drzwi otwarte

W ZSKSiA dzień otwarty   jest każdego dnia. Zainteresowanych naszymi kierunkami uczniów  zapraszamy do szkoły indywidualnie lub grupowo. Zapoznamy uczniów ze szkołą i ofertą kształcenia oraz pokażemy przykładowe lekcje w danym zawodzie.

Zakres wiekowy
Młodzież po szkole podstawowej
Zajęcia pozalekcyjne

W zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów  w szkole organizuje się dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego, przedmiotów zawodowych, a dla maturzystów fakultety przygotowujące do matury

Współpraca z pracodawcami

Szkoła współpracuje z około 70-80 podmiotami gospodarczymi tj.  urzędami, zakładami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi,  w których co roku około  150 uczniów odbywa praktyki zawodowe.  Są to zarówno indywidualne gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa i firmy budowlane,  biura i urzędy, podmioty związane i ochroną i inżynierią środowiska.

Przy współpracy z Urzędem Miasta w Giżycku, Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, innymi szkołami regionu  oraz  ośrodkami turystycznymi uczniowie  architektury krajobrazu  opracowują projekty i wykonują zagospodarowanie  wybranych terenów zielonych na terenie miasta np. ogródki sensoryczne przy szkołach, rabaty miejskie.