Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Adres
Peowiaków 30A, 22-400 Zamość
Telefon
84 638 50 47
Fax
84 638 07 31
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Pintal
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego jest szkołą z wieloletnią tradycją. Jesteśmy: • Szkołą Odkrywców Talentów, • Szkołą Promującą Zdrowie, • Szkołą z Klasą 2.0, • Szkołą bez Przemocy, • Szkołą Dobrych Praktyk, Szkołą Uczącą się,• Prowadzimy WF z klasą. Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną. Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. W placówce panuje przyjazna i sympatyczna atmosfera. Prowadzimy klasy integracyjne i ogólnodostępne. W pełni zaspokajamy potrzeby uczniów niepełnosprawnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Nasza placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, oferujemy pomoc pedagoga, psychologa i nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne. Zapewniamy przez cały tydzień opiekę medyczną (pielęgniarską i stomatologiczną). Szkoła propaguje technologię informacyjno-komunikacyjną wśród uczniów i nauczycieli oraz pracę z elementami oceniania wspierającego rozwój ucznia (ocenianie kształtujące). W placówce dla rodziców i opiekunów prowadzony jest bezpłatny dziennik elektroniczny. Posiadamy najbogatszą w Zamościu bazę dydaktyczno-wychowawczą wspieraną nowoczesną technologią: • obiekt szkolny wyposażony jest w 28 sal lekcyjnych (w tym 3 sale komputerowe i 2  pracownie multimedialno-językowa; • w każdej sali dydaktycznej jest do dyspozycji tablica multimedialna, projektor i stały dostęp do Internetu; • wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne (w tym wszystkie sale edukacji wczesnoszkolnej);w procesie dydaktycznym wykorzystywane są szkolne tablety (23 sztuki) • do prowadzenia zajęć specjalistycznych oferujemy pracownie: EEG Biofeedback, do terapii metodą Tomatisa, dla uczniów niewidomych i niedowidzących, logopedyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, salę integracji sensorycznej; • posiadamy nowoczesną świetlicę składającą się z 2 sal (do zabawy i odrabiania prac domowych), dostosowaną godzinowo do potrzeb rodziców od 6:45 do 17.00 • Biblioteka szkolna wyposażona jest w Centrum Multimedialne; Zapewniamy: • wysoki poziom nauczania w miłej i przyjaznej atmosferze, • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która stosuje podczas pracy z uczniem nowoczesne metody i formy nauczania. Wspieramy uczniów w uczeniu się: informujemy o mocnych i słabych stronach; dajemy wskazówki do pracy.• zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i zdolności (np. szachy, koło teatralne, Koło Miłośników Książek, zajęcia plastyczno-techniczne, Wolontariat, drużyna zuchowa i harcerska) • zajęcia świetlicowe prowadzone we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, Książnicą Zamojską oraz Biurem Wystaw Artystycznych „Galerią Zamojską”, • indywidualną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, • zajęcia wyrównawcze • odkrywanie i promowanie talentów • zajęcia na krytej pływalni w ramach „Programu nauki pływania” • opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej, możliwość odrabiania prac domowych pod opieką nauczyciela w wydzielonej sali • aktywny udział w różnorodnych projektach i programach, m.in. Erasmus+(międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży), "Trzymaj formę", "Tydzień kultury języka polskiego", "Jestem kibicem przez duże K", "Smok Mądragon daje radę", „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Cyfrowobezpieczni”, „Lekki tornister”; "Rowerowy maj" • imprezy okolicznościowe i wycieczki integracyjne. Proponujemy uczniom kilkudniowe projekty interdyscyplinarne realizowane w szkole. Od 2002 r szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc ze strony nauczyciela wspomagającego. W klasach integracyjnych uczy się maksymalnie 20 uczniów. Szkoła posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych (windę, podjazdy, miejsca parkingowe, dostosowane toalety). Jest przyjazna uczniom niedosłyszącym i niesłyszącym, niedowidzącym i niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo, z autyzmem lub Zespołem Aspergera, niepełnosprawnym intelektualnie. Uczniom niepełnosprawnym wzbogacamy tradycyjny proces edukacyjny poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych. Jako jedyna szkoła w Zamościu oferujemy pakiet następujących zajęć specjalistycznych: • zajęcia rewalidacyjne (zajęcia usprawniające zaburzone funkcje); • terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); • terapia logopedyczna (korygujące wady wymowy); • gimnastyka korekcyjna (korygujące wady postawy); • zajęcia Boccia (dyscyplina sportowa paraolimpijska); • terapia metodą EEG Biofeedback (usprawnianie procesu myślenia, poprawianie koncentracji uwagi, wyciszanie); • terapia metodą Tomatisa (usprawnianie uwagi słuchowej, poprawianie koncentracji), - terapia z elementami integracji sensorycznej. W szkole wdrażane są następujące innowacje pedagogiczne: „Teatralne debiuty”, „Terapia metodą Tomatisa w poprawie funkcjonowania uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera,”, „Jestem zuchem - poznaję siebie i świat”, "Maluchy w świecie programowania", "Mali badacze - jestem ciekawy - odkrywam świat eksperymentując", „Planuję swoją karierę zawodową”, "Magia papieru - papieroplastyka sposobem na rozwój kreatywności". Wspierają one rozwój psychofizyczny i emocjonalny uczniów, wspomagają pracę dydaktyczną. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który realizuje projekty angażujące samorządy zamojskich szkół podstawowych. Jest współorganizatorem życia szkolnego, realizując ogólnopolskie projekty: „Młody obywatel”, „Młodzi głosują”, ”Zauważeni”. Rodzice i uczniowie mają wpływ na działania podejmowane w obszarze wychowania i edukacji. Rodzice, uczniowie i nauczyciele w czasie debat ustalają zmiany w prawie szkolnym, projektują wydarzenia oraz kreują sposoby realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki. Do kalendarza szkolnego na stałe wpisały się takie wydarzenia jak: - Pasowanie na ucznia, czytelnika; - Uroczyste obchody Św. Niepodległości; - Obchody Dnia Patrona Szkoły; - Wigilie klasowe i Jasełka oraz wspólna Wigilia dla uczniów i nauczycieli; - Andrzejki; - Choinka; - Dzień dziewczynek i chłopców; - Dzień Talentów; - Festyny sportowe; - Kiermasze świąteczne; - Wyjazdy integracyjne i wycieczki edukacyjne, - Święto biblioteki szkolnej; - Konkursy szkolne i międzyszkolne; - Zbiórka surowców wtórnych, darów; Bierzemy udział w programach "Szklanka mleka" i "Owoce i warzywa".

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Szkoła uzyskuje wysoką Edukacyjną Wartość Dodaną oznaczającą duży przyrost wiedzy uczniów w czasie nauki w naszej szkole. Za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych Szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce została wyróżniona w konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów. Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szczycimy się laureatami i finalistami konkursów: historycznego, przyrodniczego i polonistycznego, geograficznego, chemicznego, biologicznego, fizycznego, języka angielskiego. Odnosimy sukcesy w konkursach ogólnopolskich np. "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Nasi uczniowie są laureatami konkursów tematycznych i artystycznych organizowanych przez Muzeum Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury i Książnicę Zamojską. Nasi wychowankowie odnoszą też sukcesy sportowe na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Klasy najmłodsze uczą się na wydzielonym piętrze, na którym mają do dyspozycji zimowy plac zabaw. Gdy temperatura na to pozwala uczniowie korzystają z placu zabaw na świeżym powietrzu. Czas pracy w klasach I-III regulowany jest w zależności od potrzeb dzieci (dzieci nie uczą się w systemie 45-minutowym). Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. W salach znajdują się pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć oraz tablica multimedialna, projektor, komputer z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne, biblioteczka. Maluchy korzystają z zajęć na sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sal do zajęć rekreacyjnych. Dużymi atutami szkoły są: świetlica szkolna czynna jest od 6.45– 17.00 (doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań, eksperymenty i doświadczenia), stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne: - "Ortografifiti z Bratkiem", - Koła jęzkowe, - Zajęcia komputerowe, - Koła przedmiotowe (matematyczne, przyrodnicze, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, polonistyczne, fizyczne), - Biblioterapia, - Koło filmowe, - Koło miłośników książek, - Koło misyjne, - Klub młodego recytatora, - "Gry i zabawy logiczne", - Zespół wokalny, - Koło PCK, - Koło biblijne, - Zajęcia sportowe (gimnastyczno-taneczne, narty w sezonie), - Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, - Zajęcia logopedyczne, - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i konsultacyjne.

Dojazd
Nasza szkoła położona jest w centrum miasta, na osiedlu „Planty”. Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta.
Historia

Historia naszej szkoły sięga 8 października 1969 roku, kiedy został wmurowany kamień węgielny pod jej budowę. Pierwszy rok nauki rozpoczął się 9 września 1970 roku. Imię Waleriana Łukasińskiego nadano szkole 28 kwietnia 1972 roku. 1 września 1986 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które znacznie poprawiło warunki nauczania. W roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła otrzymała nowe brzmienie swojej nazwy jako Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, bowiem w tym roku powstała pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna. Od 1 września 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 wraz z Gimnazjum Nr 7 tworzyły Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu.

Od 1 września 2017 r. po likwidacji gimnazjów szkoła wróciła do swej pierwotnej nazwy.

Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach realizacji programu Erasmus+.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
70
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe