Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Adres
Peowiaków 30A, 22-400 Zamość
Telefon
84 638 50 47
Fax
84 638 07 31
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Pintal
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Opis

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu – Takie lekcje tylko u nas.


Nasza szkoła jest miejscem nauki i pracy dla osób o podobnych wartościach. Najważniejsze dla społeczności szkolnej są bezpieczeństwo, współpraca, tolerancja, szacunek i samodzielność. Wszystkie działania szkoły opierają się na wybranych wartościach. Uczymy dużą grupę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnymi niepełnosprawnościami, dlatego też kładziemy wyjątkowy nacisk na organizowanie aktywności kształtujących postawy tolerancji i akceptacji, prowadzimy zajęcia integrujące uczniów.


W szkole dbamy o relacje. Ważną zasada jest życzliwość w codziennych kontaktach. Stawiamy na kooperację i interdyscyplinarność. Chcemy, by nasi uczniowie byli przygotowania do wyzwań współczesnego świata. Dostrzegali to, co jest ważne dla przyszłości i potrafili rozwiązywać problemy.  Dbamy, by nasi uczniowie uczyli się na doświadczeniu. Wprowadziliśmy coroczny, tygodniowy projekt interdyscyplinarny. Uczniowie w tym czasie poszukują informacji, przeprowadzają doświadczenia, budują, przygotowują prezentację swoich działań.


Wspieramy uczniów poprzez ocenianie kształtujące. To sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce. 


Ważną rolę w szkole odgrywają przestrzenie, które sprzyjają uczeniu się. Miejsca przygotowane do realizacji projektów, relaksu, rozwijaniu swoich pasji lub pracy nad różnymi trudnościami. Znajdziecie tu kuchnię, przestrzeń współpracy, salę integracji sensorycznej, strefa relaksu z roślinami oczyszczającymi powietrze. Wkrótce, dzięki programowi Laboratoria Przyszłości dostępne będą pracownie: rękodzieła i robótek ręcznych, gospodarstwa domowego, robotyki i studio nagrań.  


Od wielu lat jednym z naszych priorytetów w zakresie kształcenia jest wdrażanie nowych narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami. Na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych korzystamy z wielu aplikacji dostępnych w Internecie. Wykorzystujemy je zarówno w pracy standardowej jak i w czasie nauki zdalnej. Za pomocą platformy Teams kontaktujemy się z rodzicami prowadząc zebrania lub rozmowy indywidualne. Lekcje prowadzimy pracując na tablicach multimedialnych.

W trakcie zajęć uczniowie korzystają z zasobów internetowych za pomocą szkolnych tabletów. Zadania i projekty interdyscyplinarne realizujemy w dużej części korzystając z narzędzi TIK. Motywujemy uczniów stosując przyjazne i atrakcyjne metody wykorzystujące narzędzia w czasie prac w grupie oraz zajęć pozalekcyjnych. 


Działania społeczne stanowią ważną część naszej pracy wychowawczej. Realizujemy projekty społeczne np. Młodzi w akcji, Samorządy mają głos, Asy Internetu. Współpracujemy z organizacjami np. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła z Klasą. Odwiedzając Dzienny Dom SenioraWigordajemy uczniom i seniorom szansę na międzypokoleniową wymianę doświadczeń, poznanie lokalnej historii, wspólne obchodzenie świąt. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z organizacjami np.  Zamojskie Centrum Wolontariatu, hospicjum w Łabuńkach, lokalną parafią i szpitalem. Z Muzeum Polin w Warszawie realizujemy projekt "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów". Od 29 lat bierzemy udziałfinałach WOŚP. Włączamy wszystkich w działania, projekty, w tym w ramach Erasmus+. 


Wyzwania ekologiczne to ważny obszar pracy naszej szkoły. Uczniowie realizując projekty ekologiczne zbierają informacje o zanieczyszczeniu środowiska, populacji ptaków. Wpływają na nawyki społeczności związane z dbaniem o czyste powietrze, oszczędzaniem wody, segregacją śmieci i recyklingiem.   


W szkole powstała strefa relaksu z roślinami oczyszczającymi powietrze. Obecnie pracujemy nad budową ogrodu sensorycznego, który wspierałby rewalidację niepełnosprawnych uczniów. Będzie małym ogrodem botanicznym, strefą relaksu dla wszystkich w tym także dla mieszkańców pobliskiego osiedla. 


Od wielu lat bierzemy udział w kulturowym życiu miasta, kraju, Europy. Koordynujemy i realizujemy projekty Erasmus+ “Tu, gdzie żyję, zostawiam ślady”, “Być sławnym Youtuberem”, “Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości”, “Inteligentne narzędzia w szkołach”, “Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”.  

W naszej szkole każdego roku realizowane są tygodniowe projekty edukacyjne. Praca metodą projektu zachęca do samodzielności, decyzyjności, aktywności, angażowania się, rozwoju umiejętności takich jak współpraca i planowanie oraz stwarza możliwość budowania relacji. 


Obecnie realizujemy innowacje w modelu STEAM (eksperymentowanie, kodowanie, programowanie, matematyka w praktyce). Poprzez zabawę  
i doświadczanie wprowadza dzieci w zagadnienia naukowe.   

Ważne dla nas jest wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej. W tym celu realizujemy innowacje “Zostawiam ślady tu, gdzie żyję”; “Kulturalny Zamość”. Współpracujemy z instytucjami kultury wspierającymi szkoły w tym zakresie. 


Od 2002 r szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc ze strony nauczyciela wspomagającego. W klasach integracyjnych uczy się maksymalnie 20 uczniów. Szkoła posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jako jedyna szkoła w Zamościu oferujemy pakiet następujących zajęć specjalistycznych: 

• zajęcia rewalidacyjne (zajęcia usprawniające zaburzone funkcje); 

• terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne); 

 • terapia logopedyczna (korygujące wady wymowy); 

 • terapia metodą Tomatisa (usprawnianie uwagi słuchowej, poprawianie koncentracji) 

• terapia z elementami integracji sensorycznej  

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są z wykorzystaniem platformy multimedialnej mTalent. 


W szkole funkcjonuje świetlica, która składa się z 2 sal (do zabawy i odrabiania prac domowych). Jej praca jest dostosowana godzinowo do potrzeb rodziców od 6:45 do 16.30.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w Centrum Multimedialne, miejsca do pracy i relaksu z książką. 

Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną. 

Prowadzimy bezpłatny dziennik elektroniczny. 

Możemy pochwalić się następującymi certyfikatami: 

• Szkoła Odkrywców Talentów, • Szkoła Promująca Zdrowie, • Szkoła z Klasą 2.0, • Szkoła bez Przemocy, • Szkoła Dobrych Praktyk, Szkoła Uczącą się, • Prowadzimy WF z klasą, • Szkoła w Chmurze, • Aktywna Tablica, 

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych Szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce została wyróżniona w konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów. Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szczycimy się laureatami i finalistami konkursów: historycznego, przyrodniczego i polonistycznego, geograficznego, chemicznego, biologicznego, fizycznego, języka angielskiego. Odnosimy sukcesy w konkursach ogólnopolskich np. "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Nasi uczniowie są laureatami konkursów tematycznych i artystycznych organizowanych przez Muzeum Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury i Książnicę Zamojską. Nasi wychowankowie odnoszą też sukcesy sportowe na szczeblu powiatu, województwa i kraju.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Klasy najmłodsze uczą się na wydzielonym piętrze, na którym mają do dyspozycji zimowy plac zabaw. Gdy temperatura na to pozwala uczniowie korzystają z placu zabaw na świeżym powietrzu. Czas pracy w klasach I-III regulowany jest w zależności od potrzeb dzieci (dzieci nie uczą się w systemie 45-minutowym). Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. W salach znajdują się pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć oraz tablica multimedialna, projektor, komputer z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne, biblioteczka. Maluchy korzystają z zajęć na sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sal do zajęć rekreacyjnych. Dużymi atutami szkoły są: świetlica szkolna czynna jest od 6.45– 16.30 (doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań, eksperymenty i doświadczenia), stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

- Koła językowe,

- Koła przedmiotowe (matematyczne, przyrodnicze, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, polonistyczne, fizyczne),

- Zajęcia sportowe (gimnastyczno-taneczne),

- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- Zajęcia logopedyczne,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- Zajęcia konsultacyjne,

- Zajęcia z kaligrafii,

- Zajęcia kreatywnego notowania,

Zajęcia multimedialne.

Dojazd
Nasza szkoła położona jest w centrum miasta, na osiedlu „Planty”. Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta.
Historia

Historia naszej szkoły sięga 8 października 1969 roku, kiedy został wmurowany kamień węgielny pod jej budowę. Pierwszy rok nauki rozpoczął się 9 września 1970 roku. Imię Waleriana Łukasińskiego nadano szkole 28 kwietnia 1972 roku. 1 września 1986 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które znacznie poprawiło warunki nauczania. W roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła otrzymała nowe brzmienie swojej nazwy jako Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, bowiem w tym roku powstała pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna. Od 1 września 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 wraz z Gimnazjum Nr 7 tworzyły Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. 
 

Od 1 września 2017 r. po likwidacji gimnazjów szkoła wróciła do swej pierwotnej nazwy. 

Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach realizacji programu Erasmus+.  Koordynujemy i realizujemy projekty Erasmus+ “Tu, gdzie żyję, zostawiam ślady”, “Być sławnym Youtuberem”, “Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości”, “Inteligentne narzędzia w szkołach”, “Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”. 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe