Zamość
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Adres
Peowiaków 30A, 22-400 Zamość
Telefon
84 638 50 47
Fax
84 638 07 31
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Pintal
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
Opis


Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zamościu – Takie lekcje tylko u nas.


Nasza szkoła jest miejscem nauki i pracy dla osób o podobnych wartościach. Najważniejsze dla społeczności szkolnej są bezpieczeństwo, współpraca, tolerancja, szacunek i samodzielność. Wszystkie działania szkoły opierają się na wybranych wartościach. Uczymy dużą grupę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z różnymi niepełnosprawnościami, dlatego też kładziemy wyjątkowy nacisk na organizowanie aktywności kształtujących postawy tolerancji i akceptacji, prowadzimy zajęcia integrujące uczniów. W szkole dbamy o relacje. Ważną zasadą jest życzliwość w codziennych kontaktach.

Stawiamy na kooperację i interdyscyplinarność. Chcemy, by nasi uczniowie byli przygotowania do wyzwań współczesnego świata. Dostrzegali to, co jest ważne dla przyszłości i potrafili rozwiązywać problemy. Dbamy, by nasi uczniowie uczyli się na doświadczeniu. Wprowadziliśmy coroczny, tygodniowy projekt interdyscyplinarny. Uczniowie w tym czasie poszukują informacji, przeprowadzają doświadczenia, budują, przygotowują prezentację swoich działań. Raz w miesiącu realizujemy zadanie interdyscyplinarne. Uczniowie pracując w zespołach rozwiązują samodzielnie problemy łączące różne dziedziny wiedzy, każde z zadań łączy po kilka z nich. Pokazujemy im, że poszczególne przedmioty nie są odrębnymi bytami, a istnieją między nimi ścisłe zależności, bez których rozwiązanie problemów nie byłoby możliwe. Uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe opisane w podstawie programowej, w tym społeczne i cyfrowe, a także kompetencje proinnowacyjne takie jak: liderstwo, współpraca, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia.

Wspieramy uczniów poprzez ocenianie kształtujące. To sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Udzielamy uczniom informacji zwrotnych, dzięki którym znają swoje mocne strony oraz wiedzą, co i jak powinni zrobić, żeby poprawić słabsze.

W szkole już od dawna uczniowie klas 1-3 nie otrzymują ocen bieżących wyrażonych stopniem. W roku szkolnym 2023/2024 zrezygnowaliśmy z bieżącego oceniania stopniami również w klasach czwartych.

Ważną rolę w szkole odgrywają przestrzenie, które sprzyjają uczeniu się. Miejsca przygotowane do realizacji projektów, relaksu, rozwijaniu swoich pasji lub pracy nad różnymi trudnościami. Znajdziecie tu kuchnię, przestrzeń współpracy, salę integracji sensorycznej, strefę relaksu z roślinami oczyszczającymi powietrze. Dzięki programowi Laboratoria Przyszłości dostępne będą pracownie: rękodzieła i robótek ręcznych, gospodarstwa domowego, robotyki i studio nagrań oraz strefa ciszy.

Od wielu lat jednym z naszych priorytetów w zakresie kształcenia jest wdrażanie nowych narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami. Na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych korzystamy z wielu aplikacji dostępnych w Internecie, gogli VR oraz narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nasi uczniowie są nie tylko odbiorcami, ale także twórcami zasobów cyfrowych. Wykorzystujemy je zarówno w pracy standardowej, jak i w czasie nauki zdalnej. Za pomocą platformy Teams kontaktujemy się z rodzicami prowadząc zebrania lub rozmowy indywidualne. Lekcje prowadzimy pracując na tablicach i ekranach multimedialnych. W trakcie zajęć uczniowie korzystają z zasobów internetowych za pomocą szkolnych tabletów. Zadania i projekty interdyscyplinarne realizujemy w dużej części korzystając z narzędzi TIK. Motywujemy uczniów stosując przyjazne i atrakcyjne metody wykorzystujące narzędzia w czasie prac w grupie oraz zajęć pozalekcyjnych.

Działania społeczne stanowią ważną część naszej pracy wychowawczej. Realizujemy projekty społeczne np. Młodzi w akcji, Samorządy mają głos, Asy Internetu. Współpracujemy z organizacjami np. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła z Klasą. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z organizacjami np. Zamojskie Centrum Wolontariatu, hospicjum w Łabuńkach, lokalną parafią i szpitalem. Z Muzeum Polin w Warszawie realizowaliśmy projekt "Poznajmy się. Śladami lubelskich Żydów". Od 32 lat bierzemy udział w finałach WOŚP. Włączamy wszystkich w działania, projekty, w tym w ramach Erasmus+. Uczniowie w klasach realizują projekty społeczne takie jak: przedstawienia profilaktyczne, szkolny budżet obywatelski, "Co warto przeczytać?", świąteczne obyczaje. Z inicjatywy uczniów powstała szkolna strefa ciszy, jej projekt został nagrodzony w szkolnym konkursie. Innym pomysłem uczniów na przestrzeń w szkole jest ogród sensoryczny. Wszyscy uczniowie brali udział w jego tworzeniu, każda klasa opiekuje się fragmentem ogrodu. Ogród sensoryczny stał się małym ogrodem botanicznym, strefą relaksu dla wszystkich, w tym także dla mieszkańców pobliskiego osiedla.

Wyzwania ekologiczne to ważny obszar pracy naszej szkoły. Uczniowie realizując projekty ekologiczne zbierają informacje o zanieczyszczeniu środowiska, populacji ptaków. Wpływają na nawyki społeczności związane z dbaniem o czyste powietrze, oszczędzaniem wody, segregacją śmieci i recyklingiem. Szkoła jest uczestnikiem projektu "Wizje 2045 - Szkoły inicjatorem działań na rzecz neutralności klimatycznej miast". Celem projektu jest towarzyszenie szkołom w ich drodze do neutralności klimatycznej. Budowanie świadomości oraz realizacja konkretnych działań wśród najmłodszych w ich szkolnym środowisku uświadomi dzieciom i młodzieży, jaki wpływ mamy na przyszłość naszej planety.

Od wielu lat bierzemy udział w kulturowym życiu miasta, kraju, Europy. Koordynujemy i realizujemy projekty Erasmus+ “Tu, gdzie żyję, zostawiam ślady”, “Być sławnym Youtuberem”, “Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości”, “Inteligentne narzędzia w szkołach”, “Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”.

W naszej pracy wykorzystujemy model STEAM. Poprzez zabawę i doświadczanie wprowadza dzieci w zagadnienia naukowe. W ramach zajęć „Myślę i działam” realizujemy warsztaty dla uczniów wykorzystując pracownie zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Uczniowie mają do dyspozycji: pracownię fotograficzną, pracownię gotowania, druk 3D, roboty, pracownię do majsterkowania. W każdej z tych pracowni odbywają się warsztaty. Każdy uczeń klas 4-6, w ciągu roku szkolnego, bierze udział w 3 wybranych warsztatach. W klasach 1-3 od kilku lat proponujemy naszym uczniom zajęcia o tajemniczej nazwie GUTEK P. Dzieci rozwijają swoją kreatywność i współpracę podczas zajęć z gotowania, uczenia się, tworzenia, eksperymentowania, kodowania i programowania. Pierwsze litery tych zajęć składają się na ich nazwę. Nasi najmłodsi uczniowie biorą udział we wszystkich formach, a każda z nich realizowania jest przez 6 tygodni.

Od 2002 r szkoła prowadzi oddziały integracyjne. Każda klasa integracyjna realizuje pełny program nauczania, przy czym uczniowie niepełnosprawni otrzymują dodatkową pomoc ze strony nauczyciela wspomagającego. W klasach integracyjnych uczy się maksymalnie 20 uczniów. Szkoła posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.


Oferujemy pakiet następujących zajęć specjalistycznych:

• zajęcia rewalidacyjne (zajęcia usprawniające zaburzone funkcje);

• terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne);

• terapia logopedyczna (korygujące wady wymowy);

• terapia metodą Tomatisa (usprawnianie uwagi słuchowej, poprawianie koncentracji)

• terapia z elementami integracji sensorycznej


Zajęcia terapeutyczne prowadzone są z wykorzystaniem platformy multimedialnej mTalent.


W szkole funkcjonuje świetlica, która składa się z 2 sal (do zabawy i odrabiania prac domowych). Jej praca jest dostosowana godzinowo do potrzeb rodziców od 6:45 do 16.30.

Biblioteka szkolna wyposażona jest w Centrum Multimedialne, miejsca do pracy i relaksu z książką.

Posiadamy monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku. Szkoła jest placówką zadbaną, kameralną i bezpieczną.

Możemy pochwalić się następującymi certyfikatami:

• Szkoła Odkrywców Talentów • Szkoła Promująca Zdrowie • Szkoła z Klasą 2.0 • Szkoła bez Przemocy • Szkoła Dobrych Praktyk Szkoła Uczącą się • Szkoła w Chmurze • Aktywna Tablica Sportowe Talenty

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia

Za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych Szkoła jako jedna z nielicznych w Polsce została wyróżniona w konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów. Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Szczycimy się laureatami i finalistami konkursów: historycznego, przyrodniczego i polonistycznego, geograficznego, chemicznego, biologicznego, fizycznego, języka angielskiego. Odnosimy sukcesy w konkursach ogólnopolskich np. "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego". Nasi uczniowie są laureatami konkursów tematycznych i artystycznych organizowanych przez Muzeum Zamojskie, Młodzieżowy Dom Kultury i Książnicę Zamojską. Nasi wychowankowie odnoszą też sukcesy sportowe na szczeblu powiatu i województwa.

Sześciolatek w pierwszej klasie

Klasy najmłodsze uczą się na wydzielonym piętrze, na którym mają do dyspozycji zimowy plac zabaw. Gdy temperatura na to pozwala uczniowie korzystają z placu zabaw na świeżym powietrzu. Czas pracy w klasach I-III regulowany jest w zależności od potrzeb dzieci (dzieci nie uczą się w systemie 45-minutowym). Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej. W salach znajdują się pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć oraz tablice i monitory multimedialne, projektor, komputer z dostępem do internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne, biblioteczka. Maluchy korzystają z zajęć na sali gimnastycznej, sali gimnastyki korekcyjnej oraz sal do zajęć rekreacyjnych. Dużymi atutami szkoły są: świetlica szkolna czynna jest od 6.45– 16.30 (doświadczeni nauczyciele prowadzą zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy ruchowe i koła zainteresowań, eksperymenty i doświadczenia), stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy następujące zajęcia pozalekcyjne:

- Koła językowe,

- Koła przedmiotowe (matematyczne, przyrodnicze, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, polonistyczne, fizyczne),

- Zajęcia sportowe (gimnastyczno-taneczne),

- Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

- Zajęcia logopedyczne,

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- Zajęcia konsultacyjne,

- wolontariat,

- drużyna harcerska,Dojazd
Nasza szkoła położona jest w centrum miasta, na osiedlu „Planty”. Dojazd do szkoły jest dogodny z każdej części miasta.
Historia

Historia naszej szkoły sięga 8 października 1969 roku, kiedy został wmurowany kamień węgielny pod jej budowę. Pierwszy rok nauki rozpoczął się 9 września 1970 roku. Imię Waleriana Łukasińskiego nadano szkole 28 kwietnia 1972 roku. 1 września 1986 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, które znacznie poprawiło warunki nauczania. W roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła otrzymała nowe brzmienie swojej nazwy jako Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, bowiem w tym roku powstała pierwsza w historii szkoły klasa integracyjna. Od 1 września 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 10 wraz z Gimnazjum Nr 7 tworzyły Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. 
 

Od 1 września 2017 r. po likwidacji gimnazjów szkoła wróciła do swej pierwotnej nazwy. 

Kontakty zagraniczne
Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach realizacji programu Erasmus+.  Koordynujemy i realizujemy projekty Erasmus+ “Tu, gdzie żyję, zostawiam ślady”, “Być sławnym Youtuberem”, “Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości”, “Inteligentne narzędzia w szkołach”, “Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”. 
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe