Szczecin
Szczecin
Aktualności

Rekrutacja do żłobków 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2020 r.: 662 miejsca.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2020 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”

ul. Żaglowa 16

(Dąbie)

Rekrutacja wstrzymana


Żłobek nr 2 „Słoneczko”

ul. Kostki Napierskiego 6c

(os. Słoneczne)

48 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”

ul. Włościańska 3

(Pomorzany)

60 miejsc


Żłobek nr 5 „Biedronka”

ul. K. Królewicza 69

(Niebuszewo)

70 miejsc


Żłobek nr 6 „Muchomorek”

ul. Mazowiecka 11/12

(Centrum)

86 miejsc

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”

ul. Podhalańska 1-3

(Centrum)

120 miejsca


Żłobek nr 8 „Wróbelki”

ul. Niedziałkowskiego 49

(Centrum)

167 miejsc


Żłobek nr 9 „Przy strumyku”

ul. Brytyjska 19

(Warszewo)

83 miejsc


Filia Żłobka nr 9

„Tęczowa Sowa”

ul. Brytyjska 19 (Warszewo)

28 miejsc


Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

4 maja 2020 r. od godz. 9:00

W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.


Od 4 do 15 maja 2020 r.

Codziennie w godz. 9:00-14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2020/2021.


Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

- zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,

- oświadczenia o zamieszkaniu,

- oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nowe miejca żłobkowe - żłobek Zając Borówka

KOMUNIKAT z dnia10.09.2019r. dotyczący przesunięcia terminu rekrutacji do projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż planowana data rozpoczęcia opieki nad dziećmi została określona na 02.12.2019 roku. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt „Zając Borówka” od dnia 07.10.2019r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 07.10.2019r. do dnia 07.11.2019r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 7 ul. Podhalańska 1-3

2/ Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

W dniach 08.11-15.11.2019 planowane są rozmowy kwalifikacyjne (wyłącznie w razie potrzeby określonej w Regulaminie rekrutacji). Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 22.11.2019r. W dniach 25-26.11.2019 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 03.12.2019 do najpóźniej końca lutego 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (02.12.2019).

Nowy żłobek będzie zlokalizowany przy ulicy Bronisława Sobola (w rejonie ulicy Szosa Polska) i będzie dostosowany do opieki nad 60 dziećmi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą wstępnie zapoznać się z dokumentami projektu dotyczącego żłobków nr 3 , 5 i 7, gdyż zasady naboru będą podobne. Żłobek ten jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Regulmin rekrutacji dzieci do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIEROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Podstawa prawna:1. Ustawa dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U z 2018r. , poz 603) ,

2. Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIII/301/15 z dn. l7 listopada 2015r.


§ 2


 1. Rekrutacja do żłobków wchodzących w skład zespołu ma charakter ciągły co oznacza, że składanie wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków odbywa się przez cały rok.
 2. O otrzymaniu miejsca w żłobku decyduje kolejność wpływu wniosków oraz wolne miejsca w danej grupie wiekowej.
 3. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci , które zamieszkują na terenie Gminy Miasta Szczecin i których rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym.
 4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 5. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym -4 rok życia. Rodzice tego dziecka są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym (np. opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej).
 6. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 7. Dzieci już uczęszczające do żłobka są przenoszone od września roku następnego do kolejnej grupy wiekowej, bez konieczności ponownego składania karty naboru
 8. Rekrutacja dzieci do Zespołu Żłobków Miejskich jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru .
 9. Wszystkie informacje techniczne dotyczące elektronicznego systemu naboru dostępne są w jego regulaminie na stronie: https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek
 10. Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia i zmiany terminu naboru poprzez stronę internetową w przypadku zaistnienia problemów technicznych.
 11. W przypadku realizowania przez Zespół Żłobków Miejskich programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.


ROZDZIAŁ II


PRZEBIEG REKRUTACJI;

§ 3


WWarunkiem zarejestrowania wniosku w systemie jest:

a)Zapoznanie się rodzica/opiekuna z zasadami rekrutacji dzieci do żłobków oraz ich akceptacja

Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/) lub w formie papierowej w przypadku braku możliwości skorzystania z internetu (formularz dostępny na stronie internetowej www.zlobkiszczecin.pl lub w każdym wybranym żłobku przez cały rok)

Dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji

2. Etapy składania wniosku elektronicznego obejmują:

a) Zapoznanie się z informacjami o żłobkach prowadzonych przez Miasto Szczecin.

b) Wskazanie maksymalnie trzech preferowanych placówek.

c) Wypełnienie elektronicznego formularza (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką).

d) Zatwierdzenie wprowadzonych danych.

e) Wydrukowanie wygenerowanego automatycznie dokumentu zawierającego identyfikator.

f) Podpisanie wydrukowanego dokumentu i dostarczenie go do placówki pierwszej preferencji.

g) Odebranie podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

3. Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 9.00 – 14.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) wyłącznie przez żłobek I preferencji.

4 Miejsce na liście oczekujących wskazywane przez system nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych. W przypadku wieloraczków (np. bliźniąt) ważne jest miejsce na liście oczekujących nadane wnioskowi pierwszego dziecka, co nie zwalnia rodzica/opiekuna z obowiązku wypełnienia wniosku dla pozostałych dzieci.

5. W przypadku rekrutacji związanej z odejściem dzieci z najstarszym grup wiekowych do przedszkola, rodzic otrzymuje informację o wstępnym przyjęciu dziecka przez system elektronicznego naboru i ma obowiązek skontaktowania się z placówką w celu potwierdzenia chęci objęcia  opieką nad dzieckiem przez żłobek.

6. Jeśli w trakcie roku szkolnego zwalnia się miejsce, dyrektor żłobka zawiadamia rodzica kolejnego dziecka  z listy oczekujących (wg wieku rozwojowego) i ustala termin oraz warunki przyjęcia.

7. Przetwarzanie danych zawartych we wniosku następuje wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.


§ 4


SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ


1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Dyrektor Żłobka – przewodniczący Komisji

b) Przedstawiciele kadry dydaktyczno – opiekuńczej – członkowie Komisji powoływani przez Dyrektora Żłobka

2. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem  jest lista dzieci przyjętych do żłobka.

4. Zadaniem Dyrektora Żłobka jest nadzór nad przebiegiem rekrutacji, przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Żłobka sprawy dotyczące rekrutacji załatwia zastępca lub osoba upoważniona.


ROZDZIAŁ III

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA, DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACI


§ 5


 1. Kryteria obowiązujące wszystkich kandydatów:

                kolejność na liście oczekujących

                zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Szczecin

                oboje rodziców pracujących/ uczących się w systemie dziennym

                Poza kolejnością mogą zostać przyjęte dzieci spełniające następujące kryteria:

                z rodzin wielodzietnych (minimum  3 dzieci)

                niepełnosprawne.

3.     Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów decydujących o objęciu dzieci opieką żłobka są:

 

1)   Dokumentem potwierdzającymi spełnienie kryterium zamieszkania na terenie Gminy Miasto Szczecin jest oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

 

2)     Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium  określonego w ust.  1 c) jest:

-     zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

-     aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-     zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

-     zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

 

3)     Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust. 2 a) jest oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci ;

4)     Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust.  2 b) jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (do wglądu).

4.     Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów decydujących o przyjęciu dziecka do żłobka  muszą zostać złożone w okresie po potwierdzeniu uzyskania miejsca na liście dzieci przyjętych do żłobka  do momentu podpisania umowy o objęcie dziecka opieką.

5.     Przed podpisaniem umowy o objęcie dziecka opieką, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie pochodzące od lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego, pod opiekę którego dziecko podlega o możliwości uczęszczania dziecka do żłobka ( wraz z informacją o alergiach, uczuleniach, chorobach przewlekłych etc.). Nieprzedstawienie zaświadczenia skutkować będzie odmową podpisania umowy o objęcie dziecka opieką.

6. Przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, nieprawdziwych lub niezgodnych ze złożonym elektronicznie wnioskiem skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.


ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 6


1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzaniu

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.