Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram naboru do burs i internatów na rok szkolny 2022/2023 Harmonogram naboru do burs i internatów na rok szkolny 2022/2023
uchwała_XVI_547_20_Rady Miasta Szczecin UCHWAŁA NR XVI/547/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie
Kryteria naboru do bursy i internatów na rok szkolny 2022/2023 Kryteria naboru do bursy i internatów na rok szkolny 2022/2023
Zasady i procedura rekrutacji elektronicznej do bursy i internatów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin_rok szkolny 2022/2023 Zasady i procedura rekrutacji elektronicznej do bursy i internatów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin_rok szkolny 2022/2023
Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do bursy_internatu Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do bursy_internatu
wzór_OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata wzór_OŚWIADCZENIE o wielodzietności rodziny kandydata
wzór_OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie / dziecka przez kandydata wzór_OŚWIADCZENIE o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie / dziecka przez kandydata
wzór_OŚWIADCZENIE o sprawowaniu opieki nad osobą bliską wzór_OŚWIADCZENIE o sprawowaniu opieki nad osobą bliską
wzór_OŚWIADCZENIE o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w bursie / internacie wzór_OŚWIADCZENIE o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w bursie / internacie
wzór_ZAŚWIADCZENIE o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w szkole wzór_zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w szkole
wzór_OŚWIADCZENIE woli zamieszkania w placówce wzór_OŚWIADCZENIE woli zamieszkania w placówce
kaluzula informacyjna bursy internaty_2022_2023 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2 oraz Dz. Urz. UE. L 74 z 04.03.2021, s. 35)