Siechnice
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
Adres
Kolejowa 7a, 55-010 Żerniki Wrocławskie
Telefon
713113219
Fax
713113399
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
Opis

Nasza szkoła jest idealnym miejscem dla każdego dziecka. Pracują w niej kompetentni nauczyciele, którzy stwarzają uczniom możliwość rozwijania swoich talentów i umiejętności.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są specjalistyczną pomocą pedagoga, psychologa i logopedy.

Współpracując z rodzicami wychowujemy, kształcimy indywidualne talenty i zainteresowania każdego ucznia. Pracujemy tak, aby młody człowiek osiągając sukces, stawał się przede wszystkim dobrym i szczęśliwym człowiekiem – kierując się hasłem przewodnim naszej szkoły:

„PIĘKNIE ŻYĆ, ZNACZY KOCHAĆ ŚWIAT”.

Języki
angielski, niemiecki
Historia
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1946/1947, najpóźniej ze wszystkich szkół na terenie gminy. Organizowanie polskiej szkoły trwało od zakończenia działań wojennych w 1945 roku do końca 1946 roku. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko z Sernik – taką nazwę po wojnie nosiła nasza miejscowość, ale też z Iwin, Biestrzykowa, Smardzowa, Radomierzyc. Większość dzieci pochodziła z rodzin wysiedleńców z województwa wołyńskiego i lwowskiego, którzy osiedlili się w tych miejscowościach.                Pierwszym kierownikiem szkoły była Stefania Gliwa. Wielkie zasługi dla organizacji szkoły i życia mieszkańców wniosło małżeństwo nauczycielskie Władysław i Stefania Łuczkowscy. Władysław Łuczkowski, a potem jego żona Stefania, kierowali szkołą w latach 1946 – 1973. Byli ludźmi bardzo aktywnymi i oddanymi swojej pracy. Przy ich udziale oraz innych osadników tworzono pierwsze instytucje na terenie naszych miejscowości. To oni organizowali pierwsze kursy dla dorosłych i spółdzielnie rolnicze. Znany był szeroko zespół tańca prowadzony przez panią Stefanię Łuczkowską. Szkoła polska została zorganizowana w budynku poniemieckiej szkoły z 1912 r., który podczas wojny został bardzo zniszczony. Mimo ogromnych trudności lokalowych i kadrowych, nigdy nie zaprzestała swojej działalności. Wielką troską kolejnych kierowników i dyrektorów szkoły była poprawa warunków nauczania. Pani Adela Woźniak, która była dyrektorem szkoły w latach 1973 – 1991, dostrzegła konieczność budowy nowej szkoły i zgromadziła stosowną dokumentację. Zwiększyła też ilość sal lekcyjnych dla młodzieży oraz poprawiła stan techniczny budynku szkoły. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani Adeli Woźniak przyłączono szkołę do wodociągu wiejskiego oraz doprowadzono instalację gazową, co w znacznym stopniu usprawniło funkcjonowanie placówki. Pani Teresa Rotter dyrektor szkoły w latach 1991 – 1997 adoptowała salę lekcyjną na salę gimnastyczną oraz z wielkim zaangażowaniem wraz z lokalną społecznością, kontynuowała działania zmierzające do powstania nowej placówki. Dzieło to zwieńczone powstaniem nowego budynku szkolnego kontynuowała pani Anna Kozłowska, dyrektor placówki od 1997 r. do 2017 r.  Budowa szkoły trwała 10 lat i mimo licznych trudności i przeszkód została ukończona i przekazana do użytku w listopadzie 2006 r. dyrektor szkoły Pani Annie Kozłowskiej. Jej wielka praca i poświęcenie sprawiły, że dzieci znów mogły uczyć się na jedną zmianę. Od 2017 r dyrektorem szkoły jest Pani Aleksandra Tomasiczek. Dzisiaj do naszej szkoły uczęszcza 671 uczniów, to prawie 5 razy więcej niż 2006 roku, kiedy to rozpoczynaliśmy naukę w nowym budynku. Nauka odbywa się w trzech budynkach szkolnych na 2 zmiany. Jesienią 2019 r. została oddana do użytku nowa część szkoły, w której znajdują się bogato wyposażone pracownie: matematyczna, historyczna, chemiczna, językowa, biologiczna i artystyczna. Uczniowie naszej szkoły korzystają również ze stołówki szkolnej jak również pięknej auli. Wkrótce planowana jest dalsza rozbudowa szkoły.
Osiągnięcia

W naszej szkole wszyscy uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz na zawodach sportowych. Wielokrotnie reprezentują szkołę w gminie, powiecie, a także w województwie. Na szczególną uwagę zasługują wysokie pozycje uczniów w powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowych. Od wielu lat nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w powiatowym konkursie „Mój świat, moja poezja”, mają możliwość uczestniczenia w Żernickim Dyktandzie Ortograficznym.

W naszej szkole działa „Szkolny Klub Sportowy”. Dzięki realizowanym programom i projektom uczniowie rozwijają umiejętności samokształceniowe oraz postawy prospołeczne, proekologiczne i prozdrowotne. Nasze aktualne działania to: - „Program dla szkół” – promujący wśród dzieci nawyki zdrowego odżywiania.

Prężnie działają szkolni wolontariusze, młodzi ludzie wrażliwi na problemy innych. Współpracują ze Schroniskiem dla Zwierząt we Wrocławiu, organizując imprezy charytatywne: Szlachetna paczka, Nakrętki, Góra grosza.

Zajęcia pozalekcyjne

  Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2021/2022:

  • SKS - klasy 1 - 3
  • SKS - klasy 4 - 8
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia
  • koło historyczne klasy 4-8
  • koło gitarowe
  • koło języka niemieckiego


  Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną w Żernikach Wrocławskich, ze Szkołą Pamięci, Szkołą szachową i Szkołą językową oraz Szkołą tańca "4STEP".

  Dojazd
  Dojazd do szkoły busem szkolnym lub komunikacją podmiejską.
  Sześciolatek w pierwszej klasie

  Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie 1. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej.

  Drzwi otwarte

  Dodatkowe cechy

   Zajęcia komputerowe