Siechnice
Siechnice
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie gminy siechnice
Kryteria rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Siechnice dla kandydatów spoza obwodu
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata
Zasady przyjęć do klas I w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 z terenu Gminy Siechnice
Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 - informator dla rodziców
Lista placówek objętych procesem rekrutacji
Oświadczenie woli
Wykaz wolnych miejsc w szkołach i przedszkolach