Siechnice
Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie
Adres
Główna 94, 55-010 Święta Katarzyna
Telefon
71 3116378
Fax
71 3116378
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie
Opis


24 marca 2018 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 zapraszamy na Dzień Otwarty w Naszej Szkole!!!!

Do dyspozycji szkoły podstawowej są następujące sale:

 • 12 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne oraz monitor dotykowy,
 • pracownia komputerowa,
 • pracownia multimedialna do nauki języków obcych,
 • sala do ćwiczeń korekcyjnych z pełnym wyposażeniem,
 • biblioteka z ICIM,
 • duża sala gimnastyczna (hala sportowa),
 • gabinet profilaktyczno-medyczny,
 • gabinet logopedy i terapii pedagogicznej,
 • gabinet pedagoga i psychologa,
 • szatnia - 12 boksów,
 • duże jasne korytarze,
 • indywidualne szafki uczniowskie.

Oferta w zakresie edukacji:

 • nauka języka angielskiego oraz języka niemieckiego od klasy pierwszej,
 • informatyka w nowoczesnej pracowni komputerowej,
 • indywidualizacja nauczania, rozwijanie uzdolnień,
 • zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów,
 • zespoły wyrównawcze wspomagające ucznia w pokonywaniu trudności,
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju,
 • zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno - wychowawcze,
 • systematyczna diagnoza osiągnięć i postępów ucznia – kompleksowa informacja dla rodziców,
 • organizowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych,
 • nauka tenisa stołowego,
 • nauka tańca w klasach 1-4,
 • program sportowy „Mały Mistrz” w kl. 1-3, Sprawny zDolnoślązaczek, Umiem pływać, SKS,
 • indywidualne programy nauczania,
 • realizacja projektów unijnych,
 • wychowanie do aktywności, samodzielności i współpracy,
 • wychowanie w duchu wartości patriotycznych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
 • opieka świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 17.00,
 • przyjazny klimat wychowawczy; otwartość na potrzeby, inicjatywy, problemy uczniów jak i rodziców,
 • współpraca z gminnymi fundacjami, klubami, Centrum Kultury, Strażą Pożarną
 • opieka pielęgniarska,
 • różne formy działań artystycznych: muzyka, plastyka, teatr,
 • realizacja programu„Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, promowanie zdrowego stylu życia,
 • realizacja autorskich działań wychowawczo-profilaktycznych: "Dni dla zdrowia i bezpieczeństwa", program ekologiczny,
 • upowszechniamy ideę sportu i olimpizmu organizując masowe imprezy dla dzieci i rodziców.
 • kadra pedagogiczna to profesjonaliści i pasjonaci.
Języki
angielski, niemiecki
Historia

Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie rozpoczęła swoją działalność 15 września 1945 r. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko ze wsi Katarzyn, jak nazywała się wówczas nasza miejscowość, ale i z okolicznych wiosek: Sulimowa, Łukaszowic, Smardzowa, Zębic, Groblic, Siechnic. Była to pierwsza szkoła, otwarta w gminie po wojnie. Uczniowie docierali do niej pieszo, koleją lub rowerami. Większość dzieci pochodziła z rodzin osadników, którzy przybyli tu z Gródka Jagiellońskiego i okolic. Szkoła nosiła wówczas imię Królowej Jadwigi, choć kilkakrotnie w dokumentach pojawia się też imię Świętej Jadwigi.

Dojazd
Dojazd do szkoły autobusem szkolnym i busem szkolnym.
Kontakty zagraniczne
Przez wiele lat szkoła uczestniczyła w programie Comenius, zrealizowała dwa projekty. Współpracowaliśmy ze szkołami między innymi: w Niemczech, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Austrii, Włoszech. Aktualnie podejmujemy działania w celu kontynuowania współpracy ze szkołami z Europy. Nasi uczniowie systematycznie doskonalą znajomość języka angielskiego, uczestnicząc w obozach językowych "EuroWeek - Szkoła Liderów". 
Sześciolatek w pierwszej klasie
Na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie mogą rozpocząć edukację w klasie I. Nauczyciele klas I dbają o bezpieczeństwo i twórczą atmosferę, dostosowują pracę do indywidualnych możliwości i rozwoju dziecka. Wyposażenie sal sprzyja nauce, zabawie oraz rozwojowi zdolności i zainteresowań dzieci.
Osiągnięcia
Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, olimpiadach wiedzy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium szkolne oraz stypendium Burmistrza Siechnic za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
Zajęcia pozalekcyjne
 • zajęcia wspierające indywidualny rozwój, 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 • szkolne koło Caritas,
 • szkolny Wolontariat,
 • samorząd uczniowski,
 • zajęcia sportowe,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • EEG-Biofeedback,
 • gimnastyka korekcyjna w klasach 1-3,
 • rehabilitacja,
 • muzykoterapia,
 • kurs i egzamin na kartę rowerową.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe