Sandomierz
Bursa
Bursa Szkolna w Sandomierzu
Adres
Wojska Polskiego , 27-600 Sandomierz
Telefon
158322853
Fax
158333015
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Monika Borycka-Burek
Typ placówki
Bursa
Zdjęcia
 • Lokalizacja bursy
 • Nasza Bursa ;)
 • Bursa Szkolna w Sandomierzu
 • Terminarz rekrutacyjny
 • pokój mieszkalny
 • Pokój mieszkalny
 • Stołówka
 • Bursa Szkolna w Sandomierzu
 • Zajęcia wychowawcze
 • Kółko teatralne: Jasełka Bożonarodzeniowe
 • Dzień Kobiet
 • Zespołowy Konkurs "Polska bez granic, świat bez tajemnic".
 • Zespołowy Konkurs "Polska bez granic, świat bez tajemnic".
 • Absolwentki 2020
 • Akcja Szlachetna Paczka
 • Zajęcia edukacyjne
 • Akcja Żonkile 2021
 • Akcja sprzątaMY Sandomierz
 • Szkoła Dobrego Wychowania
 • Szkoła Dobrego Wychowania
 • Szkoła Pozytywnych Myśli
 • Szkoła Zdrowego Żywienia
 • Warsztat kartek bożonarodzeniowych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Obchody Dnia praw dziecka
 • Przygotowania do obchodów Dnia praw dziecka
 • Stop przemocy! My tu mieszkamy
 • Dzień Kobiet 2021
 • Pożegnanie członkiń Kółka Teatralnego
 • Statuetki i podziękowania dla naszych aktorek
Opis

OPIS

Bursa jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.


Bursa również zapewnia opiekę i wychowanie uczniom przybywającym z zagranicy i niebędących obywatelami polskimi na warunkach dotyczących obywateli polskich.


Bursa jest placówką koedukacyjną.

Jednostka dysponuje 180 miejscami w pokojach 2-3 osobowych.


Dyrektorem jest Pani Monika Borycka-Burek.

Zatrudnionych jest 8 wychowawców, opiekunów młodzieży.


Placówka zapewnia:

- bezpieczeństwo

- zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych

- całodzienne wyżywienie

- pomoc w odrabianiu zadań domowych

- całodobową opiekę kadry pedagogicznej

- właściwe warunki sanitarno-higieniczne

- pomoc psychologiczno-pedagogiczną


Pomagamy w:

- poszerzaniu wiedzy

- rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań

- rozwijaniu samodzielności i samorządności

- atrakcyjnie spędzić czas wolny

- uczestniczyć w życiu kulturalnym bursy i miasta


Do dyspozycji młodzieży są:

- biblioteczka

- komputery z drukarką

- świetlica z telewizorem

- boisko

- minisiłownia

- siłownia plenerowa

- stół do tenisa

- konsola do gier

- bogata kolekcja gier planszowych

- bezprzewodowa sieć lokalna (Wi-Fi).


KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W bursie aktywnie działa organ samorządowy wychowanków - Młodzieżowa Rada Bursy Szkolnej (MRBS). Składa się z zarządu i 5 sekcji, w których młodzież może poszerzać horyzonty, realizować swoje zainteresowania i pasje, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Opiekunami zarządu i poszczególnych sekcji są wychowawcy.


Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy Szkolnej

Głównym celem zarządu MRBS jest reprezentowanie ogółu wychowanków oraz koordynowanie działalności poszczególnych sekcji, Zarząd podejmuje starania integrujące społeczność bursy poprzez organizowanie imprez i uroczystości, inicjowanie obchodów świąt narodowych i patriotycznych oraz ustanawianiu udziału wychowanków w akacjach społecznych. Organ ten reprezentuje wychowanków przed dyrektorem i Radą Pedagogiczną.


Komisja Organoleptyczna

Komisja Organoleptyczna ma za zadanie ocenę organoleptyczną, sensoryczną i estetyczną podawanych posiłków. W tym celu dokonuje analizy spożywanych potraw, przeprowadza ankiety i indywidualne rozmowy z młodzieżą i ściśle współpracuje z dyrektorem, intendentką i pracownikami kuchni. Praca komisji propaguje kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez prowadzenie pogadanek czy wykonywanie gazetek ściennych popularyzujących zdrową dietę. Członkowie komisji aktywnie włączają się w dbanie o estetykę stołówki poprzez wykonywanie dekoracji.


Kółko Teatralne

Celem działań kółka teatralnego jest wszechstronny rozwój artystyczny, emocjonalny i estetyczny oraz kształtowanie empatii wychowanków. Aktywność kółka odbywa się dwutorowo: w postaci zajęć teoretycznych obejmujących wykłady z historii literatury, historii teatru, budowy dramatu oraz zajęć warsztatowych, na które składają się między innymi zajęcia integracyjne, emisji głosu, wyrażania emocji, interpretacji tekstu, kształcenia umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci, wyrażania uczuć, emocji, stanów za pomocą gestów, mimiki, a także budowania roli aktorskiej. Członkowie kółka wystawiają amatorskie spektakle. Samodzielnie projektują i wykonują scenografie.


Sekcja plastyczno-dekoratorska

Sekcja plastyczno-dekoratorska skupia wokół siebie wychowanków, którzy pragną rozwijać swoje zdolności artystyczne i manualne. Cele sekcji jest rozbudzanie u młodzieży poczucia estetyki, kształtowanie postawy twórczej otwartej na rzeczywistość. Sekcja skupia się na cyklicznej pracy w bursie, np. robieniu gazetek, tworzeniu ozdób świątecznych na kiermasz, dekoracji hallu na święta i inne uroczystości państwowe oraz wewnętrzne organizowane w placówce. Twórczość artystyczną wychowankowie podejmują indywidualnie lub zespołowo podczas spotkań całej sekcji z udziałem wychowawcy.


Sekcja porządkowa

Sekcja porządkowa zajmuje się kształtowanie i utrwalanie nawyków higieniczno-zdrowotnych wychowanków. Organizuje konkurs czystości, motywując wychowanków do dbania o estetykę i porządek w pokojach. Promuje zachowania ekologiczne poprzez naukę segregacji śmieci, zbieranie nakrętek, twórczy recykling i wykonywanie gazetek ściennych.


Sekcja sportowa

Sekcja ma charakter rekreacyjno-sportowy. Podstawowym celem tej aktywności jest doskonalenie u młodzieży umiejętności ruchowych i jej wszechstronny rozwój. Działalność sekcji opiera się na budowaniu umiejętności organizowania i przeprowadzania imprez sportowych w atmosferze koleżeńskiego współzawodnictwa i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Wychowankowie mogą korzystać z boiska, minisiłowni wewnątrz budynku, siłowni na świeżym powietrzu, stołu do tenisa. Zimą, aktywność sportowa realizowana jest w sali gimnastycznej ZSGiH. Sekcja organizuje turnieje w piłce siatkowej oraz tenisie stołowym w duchu rywalizacji fair-play.


Zespołowy Konkurs "Polska bez granic,świat bez tajemnic!"

Każdego roku, od 10 lat, organizowany jest Zespołowy Konkurs "Polska bez granic, świat bez tajemnic!". Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży, poszerzanie wiedzy, szczepienie erudycji czyli zdobywania wiedzy książkowej, rozwijanie inteligencji i budowanie elokwencji. Konkurs jest inspiracją do poszukiwania i pogłębiania własnych zainteresowań. Ma na celu pokazanie różnorodności dziedzin jakie zostały stworzone przez człowieka w ciągu tysięcy lat, a przede wszystkim podkreślenie potęgi ludzkiego geniuszu. Rokrocznie konkurs legitymuje się innym mottem sugerowanym przez wychowanków. W konkursie udział biorą 3 zespoły czteroosobowe a także wszyscy obecni na widowni. Organizatorzy zapewniają niezapomniane emocje i atrakcyjne nagrody.


OSIĄGNIĘCIA

1. Mieszkańcami bursy są uczniowie sandomierskich szkół średnich będący laureatami Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia.

2. Certyfikat konkursu "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń" wydany przez Studium Prawa Europejskiego.

3. Certyfikat konkursu "Szkoła zdrowego żywienia" wydany przez Studium Prawa Europejskiego.

4. Certyfikat konkursu STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!" wydany przez Studium Prawa Europejskiego.

5. Certyfikat projektu Szkoła Pozytywnych Myśli wydany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Celem projektu było przygotowanie wychowawców i rodziców do podejmowania działań wzmacniających potencjał zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

6. Społeczność bursy każdorazowo włącza się w projekty i akcje Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratorium Oświaty w Kielcach, np.: "Rekord dla Niepodległej", "Szkoła do hymnu", "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF", "Szkoła Pamięta", "Razem na święta".


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wolontariat

1. Wychowankowie i pracownicy biorą coroczny udział, jako darczyńca, w jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce - Szlachetna Paczka. Projekt jest oparty na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. Polega na pomaganiu rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.

2. Od kilku lat wychowankowie biorą udział w Zakręconej akcji, jednej z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce. To akcja charytatywno-ekologiczna, do której może włączyć się każdy. Przedmiotem akcji jest zbieranie nakrętek plastikowych z opakowań, które z inicjatywy samorządu bursy, przekazywane są na rehabilitację młodego mieszkańca Sandomierza - Bartka Kędziory.

3. Wychowankowie organizują kiermasze świąteczne, z których dochody przeznaczane są na pomoc bezdomnym zwierzętom w Przytulisku na Wiśniowej w Sandomierzu.

4. Młodzież również aktywnie uczestniczy w Wielkiej akcja zbierania monet pod nazwą "Góra Grosza" organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom.


ZAKRES WIEKOWY

Bursa Szkolna w Sandomierzu zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów, pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

Zakres wiekowy: 13 - 24 lata.


POŁOŻENIE - DOJAZD

50°4121.7"N 21°4434.3"E

50.689371, 21.742860
Historia


HISTORIA

Bursa Szkolna w Sandomierzu jest najmłodszą instytucją spośród sandomierskich placówek  oświatowych. Została utworzona w dniu 1 września 2004 roku uchwałą Rady Powiatu w Sandomierzu, Nr XII/96/2004 z dnia 11 lutego 2004 roku z czterech internatów funkcjonujących przy sandomierskich szkołach średnich.

Od 2016 roku w bursie mieszkają wychowankowie cudzoziemcy pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego będący uczniami sandomierskich szkół średnich.

W naszej placówce mieszkają uczniowie:

- I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum,

- II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki,

- Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,

- Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Zbigniewa Strzeleckiego,

- Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Sandomierzu.
Dojazd
Bursa zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ulicy Wojska Polskiego 22, w pobliżu Dworca Autobusowego w Sandomierzu.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
180