Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - Ti technik inżynierii środowiska i melioracji
Nazwa oddziału

 Ti technik inżynierii środowiska i melioracji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik inżynierii środowiska i melioracji

Opis

W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi:

 • charakteryzować stan środowiska przyrodnicze
 • czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno – wysokościowe
 • wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne
 • samodzielnie sporządzać proste projekty melioracyjne
 • planować i organizować pracę zaplecza technicznego budowy
 • sprawować nadzór techniczny nad powierzonym odcinkiem robót
 • samodzielnie zaprojektować i wykonać proste elementy budowlane
 • zaprojektować i wykonać lokalną sieć wodociągowo – kanalizacyjną
 • zastosować nowoczesne technologie budowlane
 • sporządzać podstawowe dokumenty związane z założeniem i działalnością małej firmy
 • obsługiwać sprzęt komputerowy
 • posługiwać się programem do kosztorysowania i do obliczeń geodezyjnych
 • kreślić i czytać rysunki techniczne
 • wykonywać pomiary geodezyjne