Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1GW Technik Geodeta Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 1GW Technik Geodeta Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka

Zawody

 Technik geodeta

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

ZAWÓD TECHNIK GEODETA - Oddział Przygotowania Wojskowego 

PROGRAM SZKOLENIA REALIZOWANY W OPW

I. Cele programu szkolenia realizowanego w OPW

1. Cele ogólne

1) kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii

i tradycji orężnych SZRP;

2) zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej

(zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych);

3) kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych.

Ponadto realizacja programu szkolenia jest ukierunkowana na:

1) promocję obronności i SZRP;

2) wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZRP;

3) upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych oraz umiejętności racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń

militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych);

4) przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa.

2. Cele szczegółowe

1) kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych, historii

i tradycji orężnych SZRP:

a) umocnienie szacunku dla symboli narodowych i wojskowych oraz munduru,

b) wykształcenie poszanowania dla obowiązku obrony Ojczyzny i deklaracji zawartych w przysiędze wojskowej,

c) kultywowanie tradycji orężnych SZRP oraz pamięci o bohaterach narodowych,

d) upowszechnianie ceremoniału wojskowego, dyscypliny wojskowej oraz postaw moralnych opartych na regulaminach wojskowych oraz

„Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego”;

2) zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej, w tym

zapoznanie z:

a) podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady pełnienia służby wojskowej,

b) zadaniami, strukturą i wyposażeniem SZRP,

c) uprawnieniami i obowiązkami żołnierza,

d) ścieżkami rozwoju zawodowego w SZRP,

e) systemem szkolnictwa wojskowego i warunkami pełnienia służby wojskowej;

3) kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych:

a) umiejętność działania w zespołowej strukturze wojskowej i skutecznego komunikowania się sygnałami stosowanymi w SZRP,

b) wsparcie świadomych wyborów zawodowych,

c) umiejętność oceny ryzyka i niesienia pomocy w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych),

d) umiejętność udzielania pierwszej pomocy,

e) umiejętność bezpiecznego zachowania podczas szkolenia w OPW oraz posługiwania się bronią.


 Dodatkowo   Technik Geodeta wykonywać może następujące prace: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

 

Zadania zawodowe

 

sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych

wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych

dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości

dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.

wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)

wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego

prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac

kartowanie i rysowanie map

wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów

wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych

zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym

wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości

wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych

obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami

stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu


Warunkiem przyjęcia do klasy jest

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

regulamin dostępny na stronie www szkoły