Poznań
Technikum
Technikum Gastronomiczne - 1aż-Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1aż-Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

biologia lub geografia lub język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technikum Gastronomiczne

Aby uzyskać tytuł zawodowy „Technik żywienia i usług gastronomicznych” uczeń musi:

1. Ukończyć szkołę

2. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.02 „Przygotowanie i wydawanie dań”

3. Zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie HGT.12 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”

Nauka trwa 5 lat.
Program nauki obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące (w tym: plastyka),
  • przedmioty zawodowe o charakterze teoretycznym i praktycznym,
  • Języki obce: język angielski na poziomie rozszerzonym (pierwszy język obcy), oraz do wyboru język niemiecki lub język francuski (jako drugi język obcy)
  • jeden przedmiot realizowany na poziomie rozszerzonym do wyboru - geografia lub biologia,
  • praktyki zawodowe realizowane w renomowanych zakładach gastronomicznych,
  • zajęcia praktyczne.