Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - F1 technik elektronik
Nazwa oddziału

 F1 technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

ODDZIAŁ F1
TECHNIK ELEKTRONIK

Języki obce 

Obowiązkowy język obcy: Język angielski – kontynuowany po szkole podstawowej w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania

Drugi język obcy: Język niemiecki (kontynuacja)

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka

Zdobywane kwalifikacje
ELM.02.
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie
Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:
uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych
i komputerowych,

posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,programować w języku maszynowym procesora,
mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,

posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,

analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,

użytkowania urządzeń elektronicznych,

naprawy urządzeń elektronicznych.