Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1Ra - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1Ra - technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

Technik rachunkowości
Klasa patronacka pod patronatem centrów nowoczesnych usług biznesowych.
Przedmiot rozszerzony: 
geografia lub matematyka

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika rachunkowości.
Przystępuje także do matury.
Realizuje 8 tygodni praktyk.

Główne obszary kompetencji to:

1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

2. Prowadzenie rachunkowości:
- prowadzenie pełnej rachunkowości
- przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
- wycena składników aktywów i pasywów
- ustalanie wyniku finansowego
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- prowadzenie analizy finansowej

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski.

Specjaliści poszukiwani na rynku pracy!
Technik rachunkowości jest przygotowany do pracy w biurach rachunkowych, działach księgowości, działach kadrowo-płacowych, centrach nowoczesnych usług biznesowych BPO/SSC.

Absolwenci tego zawodu najczęściej studiują na kierunkach ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym, WSB, UAM.