Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - dL klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja
Nazwa oddziału

 dL klasa psychologiczna - psychologia i resocjalizacja

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

historia

język polski

Opis

KLASA PSYCHOLOGICZNA – PSYCHOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia.
Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego.
Przedmioty uzupełniające: prawo a społeczeństwo, wybrane zagadnienia z psychologii i resocjalizacji.
Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla średniozaawansowanych i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – język niemiecki lub rosyjski.

 

Jest to klasa patronacka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunku: pedagogika, specjalności: resocjalizacja. Szkoła ma także podpisane Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce.

W klasie tej dajemy możliwość zdobycia wiedzy o oddziaływaniach psychologicznych, terapeutycznych, coachingowych i resocjalizacyjnych oraz działaniu takich instytucji jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej, Policja czy Służba Więzienna.

 

Umożliwiamy zdobycie wiedzy w zakresie pracy z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego, uzależnionymi i osadzonymi w placówkach więziennych. Gwarantujemy pogłębienie wiedzy z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, co umożliwi podjęcie dalszej nauki nie tylko na studiach związanych z psychologią i resocjalizacją ale także, ale także na innych kierunkach uniwersyteckich. Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.


Możliwość zatrudnienia: po ukończeniu liceum absolwenci mogą podjąć pracę w  Policji, Służbie Więziennej oraz kontynuować naukę na uczelniach wyższych.