Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - 1a - technik analityk
Nazwa oddziału

 1a - technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • chemia
 • biologia

Przedmioty rozszerzone

chemia

Zawody

 Technik analityk

Opis

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Przedmioty rozszerzone:
 • Chemia
 • dodatkowe godziny Biologii 

Praktyki: w 4 klasie.

Kwalifikacje w zawodzie
 • CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynniów i próbek do badań analitycznych
 • CHM.04 - wykonywanie badań analityczych

Przygotowujemy kontynuowania kształcenia na wszystkich kierunkach studiach wyższych związanych z chemią oraz dzięki dodatkowym godzinom biologii również na te gdzie warunkiem otrzymania indeksu jest zdanie matury z tego przedmiotu

Zajęcia dodatkowe do wyboru:
 • chemia kosmetyczna
 • działania na rzecz ochrony środowiska
KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA
Podczas nauki zawodu oprócz wielu godzin zajęć teoretycznych uczeń będzie miał możliwość zdobywania praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych profesjonalnych pracowniach chemicznych na zajęciach tj. technika laboratoryjna, pracownia technik analitycznych, preparatyka nieorganiczna i organiczna, praktyki zawodowe (odbywane w szkole w 3 klasie), pracownia pomiarów technicznych, pracownia technik analitycznych pracownia towaroznawstwa, pracownia bioanalityki.

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie:
 • zapoznają się ze specyfiką pracy w laboratorium, poznają sprzęt oraz zasady bhp;
 • wykonują badania różnorodnych produktów użytku codziennego (tj. kosmetyki, leki, produkty spożywcze np. coca-cola, nawozy sztuczne), badania mikrobiologiczne i bioanalityczne oraz badania środowiskowe;
 • uczą się korzystać z różnorodnej aparatury np. spektrofotometrów, refraktometrów, polarymetrów, elektrod i elektrolizerów.
W klasie 4 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w renomowanych firmach i zakładach pracy (m.in. Aqanet, laboratoria medyczne i weterynaryjne, Stacja Chemiczno – Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, STOMIL, Luvena, Biofarm, Farmapol).

Dla chętnych uczniów:
 • organizowane są zajęcia dodatkowe z chemii kosmetycznej podczas której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z tego zakresu oraz samodzielnie otrzymują kremy, maseczki, toniki i inne kosmetyki. Przeprowadzają też badania kosmetyków pod względem jakościowym i ilościowym.
 • uczniowie wykonują projekty związane z udziałem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości gdzie osiągają sukcesy.
 • co roku organizowana jest Noc Odkrywców, podczas której uczniowie uczą się wykonują efektowne doświadczenia związane z ogniem, światłem oraz inne na co dzień nie wykonywane na zajęciach.
 • zajęcia z ochrony środowiska gdzie uczniowie prowadzą badania środowiskowe dzięki którym zostają niejednokrotnie laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • w szkole organizowane są zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych w których prowadzeniu wspomagają nauczycieli uczniowie technikum
Po szkole uczniowie znajdują zatrudnienie w:
 • laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów)
 • laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu)
 • laboratoriach środowiskowych (analiza wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń ekosfery)
 • laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych)
 • laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)
 • laboratoriach naukowo-badawczych.
 • Rozszerzona wiedza z chemii pomoże uczniowi zostać studentem biomedycyny, biotechnologii, farmacji, kosmetologii chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska.

Wybierając kierunki pokrewne na studiach uczeń bez problemu poradzi sobie na pracowniach chemicznych, które w dużej mierze są powtórką zajęć z technikum.