Poznań
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - A - Medialny
Nazwa oddziału

 A - Medialny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

historia

język polski

język angielski

Opis

W zakresie lekcji języka polskiego oraz historii w klasie A [medialnej] realizowana jest Podstawa programowa na poziomie rozszerzonym.

 Dodatkowo przewidziane przez Podstawę treści umieszczone są w szerokim kontekście dziedzin kultury współczesnej i tradycji kultury. Owe konteksty można opisać, definiując najważniejsze ścieżki tematyczne wykorzystywane przy realizacji treści podstawy programowej.

Nauczyciele języka polskiego albo historii realizują, odpowiednio do zakresu swoich przedmiotów, wybrane elementy z każdej ścieżki tematycznej. Dobór i funkcjonalizacja tych elementów zależą od tempa pracy i możliwości poznawczych poszczególnych klas oraz indywidualnej koncepcji nauczania danego nauczyciela polonisty. Planując realizację ścieżek, nauczyciel uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.

Ścieżki tematyczne:

Wybrane zagadnienia filozoficzne [z zakresu ontologii, epistemologii i etyki] oraz historia filozofii [filozoficzne źródła zjawisk w kulturze, najważniejsze koncepcje filozoficzne na przestrzeni epok].

Historia religii [metodologia teologii, przegląd najważniejszych koncepcji religijnych (doktryna i organizacja kultu) i charakterystyka związanych z nimi kręgów kulturowych].

Psychologiczna i socjologiczna interpretacja postaw bohaterów tekstów kultury [np. psychoanaliza, behawioryzm, analiza transakcyjna, najważniejsze socjotechniki].

Poetyka dzieła filmowego i historia kina [synkretyczność filmu, zasady interpretacji i recenzji filmu, gra aktorska jako sztuka, poetyka kadru filmowego, najważniejsze zjawiska typowe dla plakatów filmowych, zasady produkcji filmowej, przegląd wybranych arcydzieł sztuki filmowej].

Elementy politologii i historiozofii [najważniejsze doktryny polityczne, poetyka wypowiedzi o charakterze politycznym, perswazja a manipulacja].

Historia muzyki. Muzyka poszczególnych epok jako zobrazowanie typowych dla tych epok postaw i zjawisk [np. homofonia i polifonia, kontrapunkt, opera i operetka, jazz, folk, pop, rock, hip-hop].

Historia architektury. Najważniejsze style architektoniczne poszczególnych epok [np. semantyka katedry średniowiecznej, gotyk, klasycyzm, rokoko, secesja, socrealizm, modernizm i postmodernizm], założenia urbanistyczne; zabytki architektury i sztuki w przestrzeni miejskiej Poznania.

Historia sztuk plastycznych [malarstwa, rzeźby, fotografii i mody] jako wizualna charakterystyka zjawisk typowych dla poszczególnych okresów rozwoju kultury [interpretacja dzieł plastycznych, najważniejsze dzieła i twórcy].

Historia teatru i tańca [przemiany form teatralnych, zasady interpretacji i recenzji spektakli teatralnych, prezentacja inscenizacji teatralnych i telewizyjnych, poetyka plakatu teatralnego].

Najważniejsze zjawisk pop-kultury [kabaret, komiks, teledysk, serial telewizyjny, piosenka].

Reklama jako składnik kultury [poetyka i język reklam filmowych, radiowych i billboardów; najważniejsze strategie marketingowe].

Internet jako przestrzeń kultury [poetyka memów, blogi i video-blogi, kulturotwórcze funkcje mediów społecznościowych, charakterystyka zjawisk językowych typowych dla komunikacji internetowej].

Miejsce w kulturze wypowiedzi o charakterze publicystycznym [najważniejsze gatunki publicystyczne: reportaż literacki i filmowy, felieton i esej; zasady dziennikarskiej redakcji tekstu i konstruowania dokumentacji foto i video, reguły publicystyki telewizyjnej i internetowej, najważniejsze gazety i czasopisma na polskim rynku wydawniczym].

Najważniejsze zjawiska kultury najnowszej [subkultury, ruchy i organizacje społeczne oraz ekologiczne, smartfon jako narzędzie kultury].

Elementy codzienności na przestrzeni dziejów [np. zwyczaje i obyczaje, rola i pozycja kobiet, rodzina, posiłki, ubiór i moda, przedmioty codziennego użytku).

 

Współpracujemy z:

  • Wydziałami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: Historii, Archeologii, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych, Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Teatrem Nowym