Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - 1G1 Technik budownictwa kolejowego
Nazwa oddziału

 1G1 Technik budownictwa kolejowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Zdobywane kwalifikacje

 • TKO.03. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
 • TKO.04. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

Informacje o zawodzie

Technik budownictwa kolejowego organizuje i koordynuje robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz mostów kolejowych, przeprowadza kontrole jakości wykonania robót budowlano-montażowych, ocenia stan techniczny dróg i mostów kolejowych, prowadzi dokumentację budowy, dba o bezpieczeństwo  ruchu  kolejowego, sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowuje dokumentacje przetargowe. Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania i koordynowania robotami związanymi z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych
 • oceny stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
 • podejmowania działań  zapewniających  bezpieczeństwo  ruchu  kolejowego  w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
 • prowadzenia dokumentacji budowy;
 • wykonywania obliczeń elementów konstrukcyjnych kolejowych i badania laboratoryjnie materiałów;
 • określania właściwości  gruntów  i  ich  zastosowania  do  budowy  dróg  i  mostów kolejowych;
 • wykonywania kosztorysów prac;
 • sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo-mostowych oraz przygotowania dokumentacji przetargowej.

Gwarancja pracy

Zgodnie z koncepcją rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Problemem jest obecnie tzw. „luka pokoleniowa”, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba szkolenia nowych kadr między innymi techników budownictwa kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych, specjalizujących się w budowie i remontach nawierzchni kolejowej i obiektów inżynierskich oraz w Zakładach Linii Kolejowych PKP PLK S.A., przy utrzymaniu infrastruktury kolejowej.