Poznań
Technikum
Technikum w Murowanej Goślinie - 1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
Nazwa oddziału

 1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

OPIS ZAWODU

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla ludzi przedsiębiorczych, pasjonujących się sztuką kulinarną i  zdrowym odżywianiem. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny oraz urządzania zakładów gastronomicznych. Naucza umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

Kim jest technik żywienia i usług gastronomicznych? To osoba, która potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia, projektować i aranżować wnętrza sal konsumenckich.

Jakie są zadania technika żywienia i usług gastronomicznych? Efektem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych jest wiedza umożliwiająca: przestrzeganie procedur zapewniających jakość usług i bezpieczeństwo zdrowotne żywności, planowanie jadłospisów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i ocenianie sposobu żywienia, stosowanie zasady racjonalnej gospodarki żywnością, ocenianie żywności na etapie magazynowania, procesu technologicznego i ekspedycji, dobieranie i użytkowanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w zakładach gastronomicznych, planowanie i monitorowanie procesu produkcji potraw i napojów, przechowywanie surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych, przygotowywanie, porcjowanie i dekorowanie potraw i napojów zgodnie z recepturą, przygotowywanie ofert i prowadzenie promocji oraz sprzedaży usług gastronomicznych, wykonywanie czynności związanych z planowaniem i realizacją usług gastronomicznych, stosowanie specjalistycznych programów komputerowych do bilansowania diet stosowanie przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, posługiwanie się językiem obcym oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, organizowanie pracy małego zespołu.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA odbywanie praktyk w atrakcyjnych miejscach, np. obsługa konsumenta na promie, zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych, przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach, nabycie umiejętności posługiwania się wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji w pracowni gastronomicznej i pracowni obsługi konsumenta.

CECHY TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien charakteryzować się: chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, zainteresowaniem branżą gastronomiczną, podejściem z pasją do zawodu, umiejętnością twórczego i abstrakcyjnego myślenia, systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań, umiejętnością współpracy w grupie.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Po zakończeniu nauki możesz podjąć zatrudnienie w: zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).

Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.