Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Bolechowie - 1TL - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1TL - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

OPIS ZAWODU:

Technik logistyk to zawód z przyszłością i zawód bez którego teraźniejszość nie może funkcjonować. Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Kim jest technik logistyk? Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowywane i tym obszarem działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych akceptowalnych przez klienta kosztach.

Jakie są zadania technika logistyka? Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA: zdobycie uprawnień operatora wózków widłowych, zdobycie prawa jazdy kategorii B, zdobycie tytułu technika logistyka, zdobycie certyfikatu Candidate European Junior Logistician, przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

CECHY TECHNIKA LOGISTYKA:

Technik logistyk powinien charakteryzować się: chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, zainteresowaniem technicznym, traktowaniem swojego zawodu jak pasji, talentem do przedmiotów ścisłych, umiejętnością, twórczego i abstrakcyjnego myślenia, systematycznością, wytrwałością w realizacji powierzonych zadań, umiejętnością współpracy w grupie.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika logistyka, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych. Wykwalifikowani nauczyciele praktycy z uprawnieniami egzaminatorów OKE dokładają wszelkich starań, aby uczniowie zdali wymagane egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: Logistyk, magazynier – logistyk, spedytor, dyspozytor i ekspedytor,  specjalista ds.:  zaopatrzenia i planowania zakupów, sprzedaży i prognozowania popytu, handlu elektronicznego (e-commerce), logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.