Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - 1CSR - strażacko-ratownicza (mundurowa)
Nazwa oddziału

 1CSR - strażacko-ratownicza (mundurowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Matematyka

Opis

KLASA STRAŻACKO-RATOWNICZA

Strażak, ratownik to zawody bardzo wymagające i prestiżowe. Ludzie realizujący się w ramach omawianych służb, cechują się dużą sprawnością w wielu dziedzinach, jednak przede wszystkim powinni cechować się dobrymi walorami osobowościowymi. Człowiek wybierający działania w bezpieczeństwie, musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń.

KIM JEST STRAŻAK, RATOWNIK?

Osoba wykonująca powyższe profesje, zajmuje szczególną pozycję zawodową. Posiada kompetencje związane ze sprawowaniem władzy publicznej. Korzysta na gruncie polskiego prawa karnego ze szczególnej ochrony prawnej, ale jednocześnie podlega szczególnej odpowiedzialności karnej. Jest funkcjonariuszem publicznym.

JAKIE SĄ ZADANIA STRAŻAKA, RATOWNIKA?

Głównym zadaniem strażaka jest szeroko rozumiana walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt. Ratownik, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA: zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej o omawianych zawodach, poznanie prawdziwych funkcjonariuszy i zaznajomienie się z sprzętem, którym się posługują, nabycie umiejętności posługiwania się wysokiej jakości sprzętem, który jest do dyspozycji  służb w trakcie realizowanych zajęć warsztatowych, nabycie umiejętności z pierwszej pomocy przedlekarskiej i samo ratownictwa w wodzie.

CECHY STRAŻAKA, RATOWNIKA:

Powinni charakteryzować się: chęcią ciągłego rozwoju i samokształcenia, odpornością na stres, umiejętnością pracy w grupie, umiejętnością podejmowania decyzji, wysoką sprawnością fizyczną, obowiązkowością, odpowiedzialnością, umiejętnością zachowania się w różnych sytuacjach, zdolnością do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych.

Służby to także prestiżowy kierunek dla kobiet, które po ukończeniu liceum będą mogły podjąć prace w różnych służbach.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Pomyślnie ukończenie szkoły i zdany egzamin maturalny, daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych, na kierunkach bezpieczeństwo publiczne, zdrowotne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły,  kształcący się w  specjalności strażacko – ratowniczej mogą starać się o przyjęcie do służby w: Państwowej Straży Pożarnej, służbach ratowniczych.

Czynności, które absolwent będzie wykonywał w wybranej służbie, zależeć będą przede wszystkim od skończonych kursów podstawowych i specjalistycznych już w samych służbach. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a ofert na rynku pracy wystarczająco dużo dla każdego Ucznia. Ukończenie liceum o tej specjalności pozwoli lepiej poznać służbę, mundur i przygotować się do pracy, która jest bardzo wymagająca, ale i zaszczytna.