Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie - 1AW - wojskowa (mundurowa)
Nazwa oddziału

 1AW - wojskowa (mundurowa)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

KLASA WOJSKOWA (MUNDUROWA)

Żołnierzem zawodowym jest osoba na stałe lub czasowo zaangażowana przez armię do służby (lub współpracy) w siłach zbrojnych państwa i zobowiązana do obrony jego granic. Może nim być zarówno żołnierz niższy rangą, ale i podoficer czy oficer. Kiedyś wybór kariery w wojsku oznaczał związanie się z armią na całe życie, najczęściej tuż po maturze lub jeszcze przed nią. Obecnie do wojska trafia się jednak inaczej: absolwenci studiów cywilnych przychodzą do armii, żeby znaleźć tam stabilizację i możliwości rozwoju.

Armia nieustannie cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Dobrze wykształcony wojskowy jest dziś cenionym współpracownikiem w wielu firmach, np.: jako specjalista ochrony, informatyk czy lekarz. Kandydatów do armii przyciąga wiele czynników. Najważniejsze z nich to: stabilizacja życiowa, przywileje socjalne, pewność awansu, kontakt z najnowszą technologią. Przyszłych oficerów może czekać nawet kariera międzynarodowa (NATO, misje pokojowe).

JAKIE SĄ ZADANIA ŻOŁNIERZA?

Żołnierz to osoba wykonująca zadania bojowe także poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania (operacja reagowania kryzysowego). Żołnierz pełni ważne role nie tylko w czasach konfliktów i wojen. W czasie pokoju żołnierze trzymają warty przy obiektach o szczególnym znaczeniu, pomagają cywilom dotkniętym klęskami żywiołowymi czy katastrofami (np. powodziami, wielkimi pożarami). Specjalistyczne formacje przydają się także do innych zadań, np.: wojska inżynieryjne budują mosty i drogi, a saperzy rozbrajają niewybuchy i wysadzają domy przeznaczone do rozbiórki.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA: zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zawodzie, poznanie prawdziwych żołnierzy i zaznajomienie się ze sprzętem, którym się posługują, nabycie umiejętności praktycznych w trakcie szkolenia strzeleckiego, bojowego, sprawnościowego oraz nabycie umiejętności z pierwszej pomocy przedlekarskiej i samoratownictwa w wodzie.

CECHY ŻOŁNIERZA

Żołnierz musi być zdrowym i zdyscyplinowanym obywatelem przygotowanym do uprawiania zawodu, który jest służbą, a więc wymaga więcej zaangażowania niż inne zajęcia. Bardzo ważna jest kondycja fizyczna, gdyż w wojsku sprawność jest bardzo ważnym elementem. Ponadto powinien się wyróżniać cechami przywódczymi, umieć podejmować szybkie decyzje, przyjmować i egzekwować rozkazy. Ważną cechą żołnierza jest posłuszeństwo oraz wykonywanie rozkazów. W toku nauki w szkołach wojskowych z reguły bardzo szybko weryfikowane są cechy, które określają przydatność do zawodu żołnierza. Oprócz tego ważna jest wiedza żołnierza, który wraz z postępem technicznym ma do czynienia z coraz nowszymi urządzeniami i technologiami. Obecnie wiedza – najczęściej techniczna - jest nie mniej ważna niż wyszkolenie umiejętności czysto fizycznych. Bardzo ważna jest też dobra znajomość języków obcych. Bez niej nie ma możliwości rozwoju kariery międzynarodowej.

Służba wojskowa to także prestiżowy kierunek dla kobiet, które po ukończeniu liceum będą mogły podjąć prace w wojsku.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA I ZATRUDNIENIA

Droga do pracy w wojsku zależy od korpusu służby. Korpus oficerów wymaga wykształcenia wyższego, korpus chorążych - wykształcenia średniego, a korpus podoficerów - ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Aby zostać oficerem służby kontraktowej, trzeba mieć zawód, który będzie potrzebny wojsku. Obecnie do takich zawodów zalicza się m. in.: informatyków.

Absolwent naszej szkoły - kandydaci na żołnierzy zawodowych mają cztery uczelnie wojskowe do wyboru: Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu. Na każdą z uczelni bardzo trudno się dostać, gdyż ze względu na prestiż cieszą się bardzo dużą popularnością oraz obowiązują na nich surowe egzaminy.

W Polsce jedynym pracodawcą żołnierza może być Wojsko Polskie. W zależności od posiadanego wykształcenia jest kilka dróg rozwoju kariery. Pierwsza to zatrudnienie w wojsku, które jest gwarantowane już w momencie podjęcia nauki. A druga to ukończenie uczelni cywilnej i staranie się o przyjęcie do służby zawodowej lub kontraktowej. Absolwenci szkół wojskowych kierowani są zwykle do pracy w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódczo-techniczne i techniczne, w szkolnictwie wojskowym czy w wojskowych placówkach naukowo-badawczych.