Poznań
Technikum
Technikum w ZS w Mosinie - IaTL - technik logistyk
Nazwa oddziału

 IaTL - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Wewnętrzne podania o przyjęcie:

   Technikum (Ia - TL) - technik logistyk  - http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/technikum_sp.pdf

   Oświadczenie w sprawie lekcji religii albo etyki oraz wychowania do życia w rodzinie -  http://zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/oswiadczenie_religia_etyka_wdz.pdf


Oddział technikum logistycznego - to kierunek dla osób kreatywnych, twórczych, wychodzących naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej, posiadających znajomość logistyki, czyli umiejętność podnoszenia konkurencyjności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, potrafiących zarządzać informacją i analizować procesy logistyczne

Technik logistyk jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych
z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Cykl kształcenia w zawodzie technik logistyk obejmuje 5 lat.

Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do egzaminu maturalnego, obejmuje przedmioty zawodowe i ośmiotygodniowe praktyki zawodowe, które przygotowują do uzyskania tytułu technika logistyka. W tym celu uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających umiejętności w kwalifikacjach:

·       SPL.01. Obsługa magazynów;

·       SPL.04. Organizacja transportu


Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł:

 • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonania zadań zawodowych;
 • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego, wodnego;
 • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu olejowego, lotniczego, drogowego, morskiego z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt.
 • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • profesjonalnie przygotować niezbędną dokumentację.

Typowe miejsca pracy dla technika logistyka:

 • centra spedycyjne i logistyczne;
 • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo -spedycyjnych;
 • jednostki samorządu terytorialnego na stanowiskach specjalisty m.in. ds. planowania zakupów, planowania produkcji i zapasów, transportu wewnętrznego, logistyki miejskich;
 • usługi infrastrukturalne.