Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie - Ic BSIs - odział wielozawodowy z językiem hiszpańskim
Nazwa oddziału

 Ic BSIs - odział wielozawodowy z językiem hiszpańskim

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Biologia

Opis

Wewnętrzne podania o przyjęcie:

Branżowa Szkoła I Stopnia Ic –  podanie -  http://zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/bs1s_sp.pdf

   Oświadczenie w sprawie lekcji religii albo etyki oraz wychowania do życia w rodzinie -  http://zsmosina.powiat.poznan.pl/rekrutacja/podania/oswiadczenie_religia_etyka_wdz.pdf

 

Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód.

Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Chcąc uczyć się w klasie wielozawodowej, przed złożeniem dokumentów, uczeń zobowiązany jest podpisać umowę o pracę z zakładem pracy, w którym odbywać  będzie kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych.
Uczniowie w naszej szkole zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Wiedzę z zakresu zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawiera z nim umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są  są kodeksem pracy. Czas nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.  Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy BSIs może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w BSIIs lub podnieść poziom wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.