Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - 1A2 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Nazwa oddziału

 1A2 Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Zdobywane kwalifikacje

 • TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
 • TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
 • Maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej

Informacje o zawodzie

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających , trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
 • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,
 • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
 • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
 • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, unowocześnianiem urządzeń zasilających przystosowywanych do zasilania pojazdów dużej prędkości jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie.

Dokonując analizy lokalnego rynku pracy, dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie. Faktem jest również, że zawód ten w ofercie edukacyjnej nie występuje w skali całej aglomeracji poznańskiej.

Potrzeba kształcenia w  zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd Koleje Wielkopolskie, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Patronat

Koleje Wielkopolskie