Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - 1A1 Technik elektronik
Nazwa oddziału

 1A1 Technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Zdobywane kwalifikacje

 • ELM.02. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Informacje o zawodzie

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

 • uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,
 • projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,
 • programować w języku maszynowym procesora,
 • mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,
 • posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,
 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Cele kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,
 • użytkowania urządzeń elektronicznych,
 • naprawy urządzeń elektronicznych.

Gwarancja pracy

Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży elektronicznej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektronik. Związane to jest ze stałym rozwojem technologicznym w branży elektronicznej i informatycznej oraz coraz większym zapotrzebowaniem w wielu branżach.

Dostrzegamy potrzebę kształcenia w wyżej wymienionym zawodzie, wynikającą również z zainteresowania wielu pracodawców m.in.: z przemysłu precyzyjnego, zakładów produkcyjnych, kolejowych czy firm instalacyjnych skłonnych już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektronik.

Patronat

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu