Poznań
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie - 1e ekonomiczno-językowa
Nazwa oddziału

 1e ekonomiczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

 Język hiszpański

Opis

Klasa ekonomiczno-językowa

•Patronat sprawuje Wydział Ekonomii UEP w Poznaniu (od r. 2014).
•Ze względu na akademicki charakter klasy uczniowie periodycznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.
•To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk kulturowych, społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych.
•Pozwala rozwijać zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, w szczególności geografią i językami obcymi - językiem angielskim lub niemieckim.
•Umożliwia uczestniczenie w lekcjach muzealnych, warsztatach w Palmiarni i Bibliotece Ekologicznej, wycieczkach krajoznawczych, zielonych szkołach, akcjach proekologicznych.
•Daje możliwość poznawania regionu i kraju.
•Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i językowych.
•Umożliwia spotkania z pracownikami wyższych uczelni.
•Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na UAM (na takich kierunkach jak np. geografia, turystyka i rekreacja), na uniwersytecie przyrodniczym (np. planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu) czy uniwersytecie ekonomicznym (np. towaroznawstwo, finanse).


Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są geografia, język angielski i do wyboru język niemiecki lub język hiszpański


Język obcy wiodący: j. angielski drugi język obcy: j. hiszpański lub j. niemiecki do wyboru, realizowany jako przedmiot na poziomie rozszerzonym, o utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób).