Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - A Humanistyczna ARTE
Nazwa oddziału

 A Humanistyczna ARTE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Historia sztuki

Opis

1A – Humanistyczna - PRAWNIK/ARTE

Klasa ARTE

1.       Przedmioty rozszerzone:

1)       Język polski

·         realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym

·         udział we wszystkich formach współpracy z wydziałem filologii polskiej i klasycznej

·         naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych

·         udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji

·         polonistycznych

·         korzystanie z oferty instytucji kulturalnych

·         udział w zajęciach AKADEMII FILMOWE,

·         współpraca z bibliotekami

·         możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych

·         możliwość udziału w w corocznym wieczorze poetyckim

·         przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

2)       Historia

·         nauczanie historii w zakresie rozszerzonym

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych

·         wdrażanie do samodzielnej nauki

·         nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów,

·         wycieczki przedmiotowe

·         udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

·         rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

3)       Historia sztuki

Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie:

·         znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów

·         znajomości terminologii sztuk pięknych

·         umiejętności waloryzowania dzieł sztuki

·         umiejętności dokonywania specjalistycznych opisów i analiz dzieł sztuki

·         rozwijanie talentów plastycznych.

Stosowane formy zajęć:

·         lekcje multimedialne – filmy o sztuce i wirtualne wycieczki po muzeach,

·         zajęcia w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologicznym i Muzeum Archidiecezjalnym

·         wycieczki krajowe i zagraniczne powiązane ze zwiedzaniem zabytków

·         projekty edukacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego

·         wykłady w Bibliotece Uniwersyteckiej o e-źródłach i zasobach bibliotecznych w zakresie historii sztuki

·         przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Artystycznej (z historii sztuki) oraz w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, organizowanie szkolnych wystaw prac plastycznych uczniów.

 

1.       2. Języki obce:

·         I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej

·         II język: hiszpański nauczany od podstaw.

2.      3.  Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:

·         historia sztuki

·         kulturoznawstwo

·         zabytkoznawstwo

·         ochrona dóbr kultury

·         konserwacja zabytków

·         architektura

·         filologia polska i filologie obce

·         historia

·         archeologia

·         etnologia

·         europeistyka

·         prawo

·         politologia

·         kierunki artystyczne.