Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1T - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1T - technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Absolwent w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do pracy w biurach podróży, informacji turystycznej recepcji hotelowej, pensjonacie. Może też pełnić rolę pilota wycieczek, przewodnika (po zdaniu dodatkowych egzaminów) oraz rezydenta biura podróży.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki


Umiejętności absolwenta:

1) Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;

2) Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:

a) prowadzenia informacji turystycznej,

b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych.

Praktyki zawodowe: 8 tygodni