Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1Ra2 - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 1Ra2 - technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Matematyka

Opis

Absolwent w zawodzie technik rachunkowości posiada przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego w biurach rachunkowych i działach finansowo - księgowych oraz działach kadr i płac.

Klasa będzie objęta patronatem firm: Franklin Templeton Inwestments, Centrum Finansowo-Księgowe Bridgestone, Carl Zeiss Shared Services, Santander Leasing.

Przedmioty rozszerzone: język angielski lub niemiecki, geografia lub matematyka

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki


Kwalifikacje absolwenta:

1) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzanie dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

 

2) Prowadzenie rachunkowości:

a) organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych,

b) ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

c) przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

d) wycenianie składników aktywów i pasywów,

e) ustalanie wyniku finansowego,

f) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
g) prowadzenie analizy finansowej.  


Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni.