Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1E - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 1E - technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Matematyka

Opis

Klasa będzie objęta patronatem firm: Franklin Templeton Inwestments, Centrum Finansowo-Księgowe Bridgestone, Carl Zeiss Shared Services, Santander Leasing.


Przedmioty rozszerzone: język angielski lub niemiecki, geografia lub matematyka


W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki


Absolwent w zawodzie technik ekonomista może być zatrudniony w dziale handlowym, dziale sprzedaży, analiz finansowych, kadrowo - płacowym, sekretariacie, w ZUS-ie, urzędzie skarbowym. Jest także przygotowany do założenia i prowadzenia w kompleksowy sposób swojej firmy.


Kwalifikacje absolwenta:


1) Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

a) stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

b) prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,

c) prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,

d) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,

e) sporządzanie biznesplanu;

 

2) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:

a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzanie dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego. 

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni.


Po ukończeniu dodatkowego kursu podczas nauki w szkole (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy), uczeń może zdobyć także tytuł technika rachunkowości.