Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1D technik budowy dróg
Nazwa oddziału

 1D technik budowy dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Jeżeli chcesz mieć wpływ na otaczający cię świat, zainteresuj się karierą technika budowy dróg. Budownictwo to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki. 

Technik Budowy Dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Wykonuje zadania związane znadzorem oraz  budową, eksploatacją i utrzymaniem ulic, dróg i autostrad, mostów i wiaduktów, tuneli drogowych oraz lotnisk. 

Zadania zawodowe

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
 • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
 • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
 • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
 • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
 • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
 • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Nauka trwa 5 lat