Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1G technik geolog
Nazwa oddziału

 1G technik geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Interesujesz się budową ziemi, chcesz ją lepiej poznać? To kierunek dla Ciebie!

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Określa skład gruntu, jak również wydaje decyzje odnośnie tego, czy dany obszar może być wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania

W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
 • przedmioty rozszerzone geografia lub język angielski                                                                                                                                                                                                                                                            Nauka trwa 5 lat