Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - 1a - technik analityk
Nazwa oddziału

 1a - technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

Opis

Zawód:  Technik analityk
Języki obce:  Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)

Przedmioty rozszerzone: Chemia oraz dodatkowe godziny Biologii 

Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Biologia, Chemia

Analiza chemiczna zajmuje się jakościowym i ilościowym określaniem składu chemicznego substancji.

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie
CHM.03 - przygotowanie sprzętu, odczynników i próbek do badań analitycznych
CHM.04 - wykonywanie badań analitycznych

Przygotowujemy kontynuowania kształcenia na wszystkich kierunkach studiach wyższych związanych z chemią oraz dzięki dodatkowym godzinom biologii również na te gdzie warunkiem otrzymania indeksu jest zdanie matury z tego przedmiotu

Zajęcia dodatkowe do wyboru:

chemia kosmetyczna
działania na rzecz ochrony środowiska
KLASA PATRONACKA WYDZIAŁU CHEMII NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA
Podczas nauki zawodu oprócz wielu godzin zajęć teoretycznych uczeń będzie miał możliwość zdobywania praktycznej nauki zawodu w nowoczesnych profesjonalnych pracowniach chemicznych na zajęciach tj. technika laboratoryjna, pracownia technik analitycznych, preparatyka nieorganiczna i organiczna, praktyki zawodowe (odbywane w szkole w 2 klasie), pracownia pomiarów technicznych, pracownia technik analitycznych pracownia towaroznawstwa, pracownia bioanalityki.

W ramach zajęć laboratoryjnych uczniowie:

zapoznają się ze specyfiką pracy w laboratorium, poznają sprzęt oraz zasady bhp;
wykonują badania różnorodnych produktów użytku codziennego (tj. kosmetyki, leki, produkty spożywcze np. coca-cola, nawozy sztuczne), badania mikrobiologiczne i bioanalityczne oraz badania środowiskowe;
uczą się korzystać z różnorodnej aparatury np. spektrofotometrów, refraktometrów, polarymetrów, elektrod i elektrolizerów.
W klasie 3 i 4 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w renomowanych firmach i zakładach pracy (m.in. Aqanet, laboratoria medyczne i weterynaryjne, Stacja Chemiczno – Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, STOMIL, Luvena, Biofarm, Farmapol).

Dla chętnych uczniów:

organizowane są zajęcia dodatkowe z chemii kosmetycznej podczas której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną z tego zakresu oraz samodzielnie otrzymują kremy, maseczki, toniki i inne kosmetyki. Przeprowadzają też badania kosmetyków pod względem jakościowym i ilościowym.
uczniowie wykonują projekty związane z udziałem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości gdzie osiągają sukcesy.
co roku organizowana jest Noc Odkrywców, podczas której uczniowie uczą się wykonują efektowne doświadczenia związane z ogniem, światłem oraz inne na co dzień nie wykonywane na zajęciach.
zajęcia z ochrony środowiska gdzie uczniowie prowadzą badania środowiskowe dzięki którym zostają niejednokrotnie laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
w szkole organizowane są zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych w których prowadzeniu wspomagają nauczycieli uczniowie technikum.
Po szkole uczniowie znajdują zatrudnienie w:

laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analiza surowców i produktów)
laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych, racjonalizacja nawożenia, stosowania pestycydów, regulatorów wzrostu)
laboratoriach środowiskowych (analiza wód, gleb, atmosfery, monitoring zanieczyszczeń ekosfery)
laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych)
laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne)
laboratoriach naukowo-badawczych.
Rozszerzona wiedza z chemii pomoże uczniowi zostać studentem biomedycyny, biotechnologii, farmacji, kosmetologii chemii, technologii chemicznej i ochrony środowiska.

Wybierając kierunki pokrewne na studiach uczeń bez problemu poradzi sobie na pracowniach chemicznych, które w dużej mierze są powtórką zajęć z technikum.