Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I fT technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 I fT technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik inżynierii sanitarnej


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Aktualnie jesteśmy JEDYNĄ SZKOŁĄ W CAŁYM REGIONIE WIELKOPOLSKI, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODACH INŻYNIERII SANITARNEJ.

 

Technik inżynierii sanitarnej jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.

W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak w liceum ogólnokształcącym.

W zakresie rozszerzonym nauczany jest język angielski a jako przedmiot uzupełniający – komputerowa obsługa programów branżowych.

Wspomaga to nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych i innych ścisłych.

Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami lub na własny rachunek.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych, a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.


Możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach instalacyjnych,

- biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach,

- firmach budowlanych,

- w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

- zakładach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,

- państwowym nadzorze budowlanym,

- firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

- w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Nasza szkoła kształcenie w zawodach instalacji budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej popularnych hydraulików – monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej a także gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz sieci komunalnych. Następnie rozbudowano kształcenie o technikum będące kontynuacją szkoły zasadniczej później o technikum pięcioletnie, kształcące techników urządzeń sanitarnych.

Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim, a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powróciliśmy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych.
Posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Junkers Bosch, RUG Riello, Kisan i Uponor. Po odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi najlepiej przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do fachowej pracy w budownictwie w zakresie szeroko rozumianych prac inżynierii sanitarnej lub do dalszych studiów na Politechnice Poznańskiej.