Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1D technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 T1D technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do prowadzenia rachunkowości
w jednostce organizacyjnej.

Na tym kierunku nauczysz się prowadzić pełną i uproszczoną ewidencję księgową każdej firmy, poznasz zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, przeprowadzania inwentaryzacji majątku i rozliczania jej wyników, a także dokonywania analizy finansowej i oceniania kondycji finansowej jednostki organizacyjnej.

Poznasz też zasady sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń
 z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publiczno-prawnymi zdobędziesz umiejętności sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

Wszystkie te umiejętności będą zdobywane na bazie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi da Tobie, jako absolwentowi technikum w zawodzie technik rachunkowości, podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje gospodarcze,
 • instytucje finansowe,
 • jednostki finansów publicznych,
 • kancelarie doradcze i audytorskie,
 • biura rachunkowe.

Cechy, które przydadzą się w pracy w tym zawodzie to:

 • zdolności matematyczne;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego;
 • zdolności analityczne;
 • zdolności przywódcze w grupie;
 • umiejętność negocjacji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.