Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXIX Liceum Ogólnokształcące - I O/2 sportowo-obronna
Nazwa oddziału

 I O/2 sportowo-obronna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Biologia

Opis

Przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie i do wyboru biologia lub geografia

Przedmiot punktowany: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie


Języki: język angielski- kontynuacja i do wyboru: język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski

Patronat nad klasą sprawuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Klasa sportowo-obronna skupia uczniów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z różnymi formacjami mundurowymi, zwłaszcza ze służbą wojskową, jednak  wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci wybiorą. Ten kierunku kształcenia stwarza doskonałą okazję do sprawdzenia własnych możliwości, dlatego kandydatów powinna wyróżniać otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, dyscyplina oraz chęć pracy zespołowej.

Absolwenci klasy sportowo-obronnej zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, jak również wykształcą umiejętności różnych technik samoobrony i sztuk walki, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych czy ratownictwa. Ćwiczenie tych, potrzebnych w przyszłej służbie kompetencji, odbywa się między innymi podczas wyjazdów na białą  szkołę, poligon i obóz survivalowy. Zaplanowane szkolenie w tej klasie opiera się o program otrzymany z Biura d/s Proobronnych Ministra Obrony Narodowej, a realizacja innowacji Edukacja Wojskowa bazuje na wykorzystaniu instruktorów oraz sprzętu, infrastruktury, placów ćwiczeń i poligonów jednostki patronackiej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. 


Część klas sportowo-obronnych została objęta „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.


Efekty pilotażowego Programu Ministerstwa Obrony Narodowej są realne i konkretne. Już w toku realizacji Programu odbywają się stałe konsultacje przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej. Oprócz tego pełnoletni absolwent szkoły:


- jest przeszkolony w zakresie umożliwiającym odbycie po zakończeniu edukacji  krótkotrwałego wojskowego szkolenia przygotowawczego (dla ochotników), w rezultacie złożenia przysięgi wojskowej,


- zyskuje pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,

- zostaje przyjęty na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji ).


Absolwenci tej klasy otrzymają Certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdzający realizację programu nauczania Edukacja Wojskowa w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych.

Perspektywy i możliwości absolwentów klasy sportowo-obronnej są różnorodne:

- dalsze zdobywanie kwalifikacji na uczelniach wojskowych

- kontynuowanie nauki na dowolnie wybranej uczelni

- praca w różnych formacjach służb mundurowych