Poznań
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta - 1E1 prawnicza
Nazwa oddziału

 1E1 prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język niemiecki

 Historia

Opis

W odpowiedzi na rosnącą wśród uczniów i rodziców potrzebę  zmian w ofercie naszego liceum,  nowością dla klas po szkole podstawowej od roku szkolnego 2020/2021 będzie klasa prawniczo – językowa.

Klasa PRAWNICZO – JĘZYKOWA daje młodzieży możliwość rozwijania własnych zainteresowań prawniczych, humanistycznych, jak również lingwistycznych - w szeroko rozumianym zakresie – z dziedziny literatury, historii, wiedzy o społeczeństwie, a także języków obcych.

Uczniowie doskonalą swoją sprawność językową podczas międzynarodowych spotkań w ramach wymian młodzieżowych z Niemcami i Włochami. Ucząc się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, mogą przystąpić do międzynarodowego egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). Egzamin DSD II daje szansę podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz zdobycia zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Uczniowie klasy PRAWNICZO - JĘZYKOWEJ to przyszli studenci m.in. takich kierunków jak: prawo, historia, filologia polska, filologie obce (germanistyka, romanistyka, anglistyka), dziennikarstwo,  prawo, nauki społeczne oraz politologia.

Młodzież w ramach tego profilu będzie miała możliwość uczestniczenia w wyjściach do Sądu Okręgowego w Poznaniu, omawiania wybranych zagadnień z dziedziny prawa z profesjonalistami oraz uczestniczenia w projektach międzynarodowych, realizowanych w języku angielskim.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

E1: historia i język niemiecki.

E2: historia i język angielski,