Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - P_1RA1 t.rachunkowości
Nazwa oddziału

 P_1RA1 t.rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik rachunkowości, okres kształcenia 5 lat.
Zawód w trakcie procesu legislacji.

Klasa patronacka pod patronatem centrów nowoczesnych usług biznesowych.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski lub niemiecki
2. geografia lub matematyka

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika rachunkowości. Realizuje 8 tygodni praktyk.

Główne obszary kompetencji to:

1. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej:
- prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
- sporządzanie dokumentacji kadrowej
- rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
- prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń
- prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

2. Prowadzenie rachunkowości:
- prowadzenie pełnej rachunkowości
- przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
- wycena składników aktywów i pasywów
- ustalanie wyniku finansowego
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- prowadzenie analizy finansowej

Grupa z rozszerzonym językiem niemieckim lub matematyką będzie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się min. 10 uczniów.

Technik rachunkowości jest przygotowany do pracy w biurach rachunkowych, działach księgowości, działach kadrowo-płacowych, centrach nowoczesnych usług biznesowych BPO/SSC.