Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - P_A2
Nazwa oddziału

 P_A2

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język).  Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.

 


W ramach kierunku uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Maszynista pojazdu trakcyjnego - po zdobyciu licencji zewnętrznej

 

INFORMACJA O ZAWODZIE

Celem pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego jest organizacja pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów     i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz  sieciach zasilających , trakcyjnych  i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szyno­wego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania i eksploatacji sieci zasilających, doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych,
  • montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego,
  • wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów środków transportu szynowego,
  • wykonywania napraw środków transportu szynowego,
  • prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej sieci trakcyjnych i zasilających oraz urządzeń zasilania elektrotrakcyjnego i środków transportu szynowego.