Poznań
Technikum
Technikum Komunikacji - P_A1
Nazwa oddziału

 P_A1

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis


Języki obce: Język angielski (I język) - obowiązkowy, Język niemiecki (II język), Język hiszpański (II język),  Język rosyjski (II język). Nauka wybranego przez ucznia drugiego języka obcego jest możliwa pod warunkiem, że zbierze się określona liczba osób chcąca uczyć się danego języka obcego i reprezentująca podobny poziom.

W ramach kierunku uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

EE.03.   Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·         instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych,

·         użytkowania urządzeń elektronicznych,

·         naprawy urządzeń elektronicznych.

INFORMACJA O ZAWODZIE

Po ukończeniu tego kierunku absolwent będzie potrafił:

·         uruchamiać, nadzorować i obsługiwać sprzęt elektroniczny i komputerowy,

·         posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisów urządzeń elektronicznych i komputerowych,

·         posługiwać się oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,

·         czytać schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych,

·         projektować i montować układy analogowe, cyfrowe, obwody drukowane i sieci komputerowe,

·         programować w języku maszynowym procesora,

·         mierzyć wielkości elektryczne i nieelektryczne oraz interpretować otrzymane wyniki,

·         diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektronicznych i komputerowych, i wykrywać usterki, niesprawności oraz przeprowadzić konserwacje,

·         posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz sprzętu elektronicznego i sieciowego,

·         analizować i interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i informatyki.