Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - P_1T1 t.organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 P_1T1 t.organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa w zawodzie technik organizacji turystyki, okres kształcenia 5 lat.

Przedmioty rozszerzone:
1. język angielski
2. geografia

Podczas nauki w szkole uczeń zdaje dwa egzaminy z kwalifikacji zawodowych oraz uzyskuje dyplom technika organizacji turystyki. Realizuje 8 tygodni praktyk.

Główne obszary kompetencji to:

1. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
- projektowanie imprez i usług turystycznych, w tym: kalkulacja kosztów
- zamawianie imprez i usług turystycznych, w tym: systemy rezerwacji

2. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
- prowadzenie informacji turystycznej
- obsługa klientów korzystających z usług turystycznych
- rozliczanie usług i imprez turystycznych

Dużą część kształcenia stanowią zajęcia praktyczne z pilotażu i przewodnictwa w terenie. 

Absolwent w tym zawodzie jest przygotowywany do pracy w biurach podróży, informacji turystycznej, samodzielnego świadczenia usług turystycznych.