Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - P_1D_technik_bud._dróg
Nazwa oddziału

 P_1D_technik_bud._dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Technik Budowy Dróg

Technik Budowy Dróg sporządza projekty ulic, dróg. Planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.

Zadania zawodowe

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i organizacyjną robót drogowych oraz wykonywanie szkiców i rysunków drogowych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych, modernizacyjnych ulic, chodników i placów o charakterze gminnym i lokalnym
 • opracowywanie projektów geometrycznych i konstrukcyjnych parkingów
 • planowanie i urządzanie wjazdów do stacji benzynowych, ogólnych i wewnętrznych
 • nadzorowanie stanu powierzonych odcinków dróg o charakterze lokalnym i dróg publicznych
 • planowanie i nadzorowanie robót remontowych po okresie zimowych uszkodzeń dróg
 • prowadzenie modernizacji lekkich nawierzchni dróg
 • wykonywanie napraw i remontów poprawiających parametry geodezyjne dróg
 • kierowanie pracą zespołów ludzkich i sprzętu wykonawczego lub kontrolnego podczas prac remontowych lub modernizacyjnych dróg

Przedmioty zawodowe
budownictwo ogólne, rysunek techniczny, mechanika budowli, miernictwo, konstrukcje budowlane, materiałoznawstwo, maszyny drogowe, kosztorysowanie, inżynieria komunikacyjna, język obcy zawodowy 

Nauka trwa 5 lat