Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - P_1G_technik_geolog
Nazwa oddziału

 P_1G_technik_geolog

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK GEOLOG

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Nauka trwa 5 lat.

 W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
 • przedmioty rozszerzone geografia lub język angielski
PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych;
 • firmach hydrogeologicznych;
 • instytucjach ochrony środowiska;
 • urzędach państwowych