Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1S
Nazwa oddziału

 P_T1S

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik spedytor
Technik spedytor to zawód dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przewozy międzynarodowe, łączenie poszczególnych gałęzi transportu, sztuka negocjacji w spedycji wpływają na osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej. Umiejętności zdobyte przez absolwenta kierunku technik spedytor podnoszą jakość pracy w firmach spedycyjnych. Absolwent posiada takie umiejętności jak: stosowanie w praktyce zasad realizacji transportu
w gospodarce, charakterystykę właściwości podstawowych surowców, materiałów
i ładunków, określenie zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzenie negocjacji
z klientami, przygotowanie dokumentów transportowo-spedycyjnych, dokonywanie doboru środków transportu do realizacji zadań spedycyjnych, posługiwanie się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek
z wykorzystaniem programów komputerowych, prowadzenie rachunków i rozliczeń
z klientami krajowymi i zagranicznymi.