Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - P_T1D
Nazwa oddziału

 P_T1D

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do prowadzenia księgowości
w jednostce organizacyjnej.

Na tym kierunku nauczysz się prowadzić pełną i uproszczoną ewidencję księgową każdej firmy, zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, przeprowadzać inwentaryzację majątku i rozliczać jej wyniki, a także dokonać analizy finansowej i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej.

Poznasz też zasady sporządzania dokumentacji pracowniczej i rozliczania wynagrodzeń
 z tytułu umów o pracę i umów cywilno - prawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publiczno-prawnymi zdobędziesz umiejętności sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.

Wszystkie te umiejętności będą zdobywane na bazie specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi da Tobie, jako absolwentowi technikum w zawodzie technik rachunkowości, podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.