Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - P_IdT technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 P_IdT technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik technologii drewna - absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.
Proponujemy również rozszerzenie kształcenia w zakresie meblarstwa. Nasi absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach: przemysłu meblarskiego, renowacji mebli, przemysłu tartacznego, stolarki budowlanej oraz w instytucjach badawczych, laboratoriach, a także mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć dalszą naukę na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Dajemy naszym uczniom możliwości uczestniczenia w konkursach, wspierając w ten sposób rozwój ich pasji i umiejętności, wielokrotnie byliśmy dumni z ich sukcesów, np. w 2015 roku w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Drewnie nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca uzyskując status studenta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, w tym samym roku prace ich kolegów zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Wyczarowane z drewna”;
Uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych, zwiedzają zakłady przemysłowe i usługowe, uczestniczą w pokazach i warsztatach, odwiedzają targi DREMA.
Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi w kraju 59%, w naszej szkole 88%.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, organizowania i wykonywaniu prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, na stanowiskach techniczno – produkcyjnych, projektowych lub w laboratoriach.
Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
Szkoła nasza kształcenie w zawodach drzewnych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło się ono na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej stolarzy i tapicerów, następnie w technikum będącym kontynuacją szkoły zasadniczej a potem w technikum pięcioletnim, kształcącym techników technologii drewna. Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powracamy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży drzewnej.
 Aktualnie jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu a nawet całym regionie Wielkopolski, kształcącą w zawodach drzewnych.
Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz wiele kontaktów z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów które przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy zawodowej lub dalszych studiów na kierunkach drzewnych Uniwersytetu Przyrodniczego.