Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - P_IfT technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 P_IfT technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik inżynierii sanitarnej jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.
W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak w liceum ogólnokształcącym.
W zakresie rozszerzonym nauczana jest matematyka i język angielski a jako przedmiot uzupełniający – komputerowa obsługa programów branżowych.
Język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych.
Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski.
Taki zestaw przedmiotów ogólnokształcących wspomaga nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych i innych ścisłych. Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami lub na własny rachunek.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. W przyszłości będzie mógł podejmować pracę w przedsiębiorstwach instalacyjnych, biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach. Wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.
Szkoła nasza kształcenie w zawodach instalacji budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej popularnych hydraulików – monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej a także gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz sieci komunalnych. Następnie rozbudowano kształcenie o technikum będące kontynuacją szkoły zasadniczej a później o technikum pięcioletnie, kształcące techników urządzeń sanitarnych.

Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powracamy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych.
Aktualnie jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu a nawet całym regionie Wielkopolski, kształcącą w zawodach inżynierii sanitarnej.
Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Kisan i Uponor. Po odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi najlepiej przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do fachowej pracy w budownictwie w zakresie szeroko rozumianych prac inżynierii sanitarnej lub do dalszych studiów na Politechnice Poznańskiej.