Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
Adres
ul.Garbary 24, 61-867 Poznań
Telefon
61-8527705
Fax
61-8527705
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jerzy Sokół
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

„MARYNKA” – szkoła  w sercu Poznania

 

 

Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu jest publiczną, bezpłatną  średnią szkołą ogólnokształcącą, reaktywowaną  1 września 1990 r. – prawie dokładnie 40 lat  po  jej  likwidacji  przez  władze  PRL. W 1990 roku dane Jej było powrócić do swej edukacyjnej służby.

Liceum jest spadkobiercą i kontynuatorem chlubnej, ponad 700 – letniej tradycji istniejącej  w Poznaniu od 1303 r. szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam”. W swojej historii szkoła  przechodziła różne, niejednokrotnie tragiczne koleje losu, ale zawsze dobrze służyła Miastu, Wielkopolsce i Rzeczypospolitej. Spośród wielu tysięcy jej uczniów, którzy wrośli  w oblicze  Wielkopolski i Kraju wystarczy  przypomnieć takich jej słynnych Absolwentów jak Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski,  Karol Libelt, Bolesław Krysiewicz, Jan Kasprowicz, Augustyn Szamarzewski, Wojciech Trąmpczyński, Cyryl Ratajski, Henryk  Zygalski  czy Wiktor Dega.

       

Szkoła mieści się w zbudowanym w połowie XIX wieku pięknym zabytkowym budynku, w którym uczy się obecnie 560 uczniów w 19 klasach. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i w zależności od rodzaju klasy – języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego. Ponadto, część uczniów uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców.

Liceum ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwłaszcza z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, Anglistyki, Biologii, Matematyki, Fizyki, Geografii oraz Studiów Edukacyjnych), Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. W ramach tej  współpracy w ostatnich latach szkoła otworzyła m. in. patronackie klasy humanistyczne oraz patronacką akademicką klasę menedżerską z przedmiotem ekonomia.

Oprócz zajęć obowiązkowych, uczniowie mogą również uczestniczyć w kilkunastu różnorodnych kołach zajęć pozalekcyjnych. Od 2019 roku zajęcia te  organizowane są wyłącznie dzięki finansowej pomocy Rady Rodziców.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.marynka.edu.pl w zakładce Projekty szkolne oraz Poza lekcjami.

          Kolejne lata po reaktywowaniu szkoły udowodniły, że Liceum św. Marii Magdaleny stało się ważną placówką edukacyjną na mapie oświatowej Poznania, o czym świadczy rokrocznie duże zainteresowanie kandydatów do szkoły, wyniki olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminów maturalnych.

Od momentu jej przywrócenia w 1990 r., czyli w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania, mury „Marynki” opuściło 5101 absolwentów 28 roczników maturalnych. Doczekaliśmy się też 119 laureatów i 235 finalistów różnorodnych olimpiad przedmiotowych.

          

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, biorącym pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych oraz ilość laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych Liceum św. Marii Magdaleny dziesięciokrotnie zostało uznane za najlepszą publiczną szkołę w Poznaniu i w Wielkopolsce (2016r., 2014r., 2012r., 2010r., 2009r., 2008r., 2007r., 2005r., 2004r. i 2003r.). W ostatnich pięciu latach  „Marynka” w tym rankingu zajmowała miejsce w pierwszej trójce liceów w Poznaniu a w tegorocznej jego edycji zajęła II miejsce w rankingu maturalnym i III miejsce w rankingu olimpijskim – zawsze wśród najlepszych!

 

Szkoła aktywnie bierze udział we wszystkich zawodach sportowych w ramach rywalizacji poznańskich liceów. W organizowanych od 2004 r. rozgrywkach we współzawodnictwie sportowym szkół średnich „Marynka” niezmiennie zajmowała „medalowe” miejsca - dwunastokrotnie już (!) uzyskując tytuł „najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Poznaniu” (2019r., 2018r., 2017r., 2016r., 2015r., 2013r., 2012r., 2011r., 2010r., 2008r., 2007r., 2006r.,). W latach 2014, 2009 i 2005 zajęliśmy drugie miejsce a w pierwszym roku tych rozgrywek (2004) nasi sportowcy zajęli trzecie miejsce. Od 2020 r. ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS-CoV-2 przerwała rywalizację sportową, ale mamy nadzieję, że w nowym roku szkolnym nasi sportowcy będą mogli ponownie rywalizować z uczniami innych poznańskich szkół.

W roku 2003, w uznaniu zasług i z okazji Jubileuszu 700–lecia Szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam” uhonorowano Liceum dwoma zaszczytnymi wyróżnieniami: Rada Miasta Poznania przyznała szkole tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”, a Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego nadał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

1 września 2009r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Liceum Ogólnokształcącemu św. Marii Magdaleny Statuetką Hipolita Cegielskiego „za wysoką  jakość kształcenia i wychowania, w hołdzie Jej założycielom i pedagogom”.

 

Dyrektorem szkoły jest mgr Jerzy Sokół.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się przy Placu Bernardyńskim, niemalże w centrum Starego Miasta. Dojazd z wielu różnych kierunków tramwajami nr 2, 5, 6, 9, 13, 12 i 16 lub autobusami nr 174 i 190. Stosunkowo niedaleko od szkoły znajduje się dworzec PKS i PKP.
Historia
„Współczesne oblicze Szkoły św. Marii Magdaleny w Poznaniu” W 2003 r. Liceum św. Marii Magdaleny świętowało Jubileusz 700-lecia historii i tradycji szkoły. W ciągu tych lat wielokrotnie zmieniało się jej oblicze - u swych początków była szkołą miejską (parafialną), potem Kolegium Jezuickim, szkołą wydziałową Komisji Edukacji Narodowej, gimnazjum, a także – już w niepodległej II Rzeczypospolitej - gimnazjum i liceum. Jej niemalże ciągłe istnienie przerwane zostało w roku 1950 wskutek decyzji powojennych władz politycznych. Dopiero w roku 1990, po 40-letniej przerwie, w nowych realiach politycznych, szkoła mogła się odrodzić. Swoje współczesne istnienie zawdzięcza sercom i determinacji wychowanków Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny głęboko przekonanych o tym, że tradycja szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam” nie powinna zostać zaprzepaszczona, że ta właśnie szkoła jest Poznaniowi i Polsce potrzebna. Jakie więc jest dzisiaj Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu? Ponad dwadziescia lat temu przed „Marynką” stanęły zadania szczególne: jako spadkobierca długiej, chlubnej tradycji, musiała sprostać ogromnym nadziejom i oczekiwaniom związanym z Jej reaktywowaniem. Oczekiwania te formułowane przez byłych wychowanków, środowisko lokalne, rodziców, uczniów, stały się wyzwaniem, ale i bodźcem, czynnikiem mobilizującym do pracy nad współczesnym obliczem szkoły. Wyzwaniu temu starali się sprostać dyrektorzy szkoły oraz nauczyciele pamiętając o umieszczonej w witrażu w tej pięknej licealnej auli maksymie: „Non schole sed vitae discimus”. Po kilkunastu już latach istnienia odrodzonej „Marynki” możemy nie bez dumy stwierdzić, że eksperyment - bo tak chyba należy określić pojawienie się po 40-letniej przerwie kolejnego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu, mającego ambicje stać się miejscem szczególnym - powiódł się. Już dzisiaj w ocenie wielu „Marynka” jest szkołą wyjątkową, niepowtarzalną. O jej sukcesie świadczą przede wszystkim kolejni absolwenci, którzy bez większych trudności odnajdują się w dzisiejszej rzeczywistości. Jest ich już ponad 2000. Nasi uczniowie kontynuują naukę na wybranych kierunkach studiów, wkraczają w życie zawodowe oraz osobiste i z nutą nostalgii wspominają lata spędzone w murach szkoły wracając w nie przy każdej sposobności. To spośród nich - ufamy - już za parę lat wyrosną następcy: o. Jakuba Wujka, Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego, Cyryla Ratajskiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego czy Wiktora Degi - znanych w całym kraju Wielkich Polaków, którymi szkoła szczyci się po dziś dzień. To spośród nich także - wierzymy - wyrosną pokolenia mniej znanych z imienia prawych, odpowiedzialnych obywateli, którzy kierować się będą w życiu dewizą „Salus Rei Publicae suprema lex”. Miarą sukcesu „Marynki” jest i to, że co roku kolejni młodzi, zdolni ludzie starają się znaleźć swoje miejsce w jej murach, by odebrać w nich rzetelne wykształcenie i doświadczyć trudnego do zdefiniowania klimatu wspólnoty tej właśnie szkoły. O tym, że nie są to nadzieje płonne niech świadczy fakt, że od kilku lat szkoła niezmiennie utrzymuje się w gronie najlepszych poznańskich liceów zajmując czołowe miejsca w rankingach „Gazety Wyborczej” uwzględniających: liczbę osób zdających w danym roku maturę, przyjmowanych na studia oraz stopień trudności studiów na które absolwenci się dostali. Od kilku lat jednakże tradycją się stało, że najważniejszy wskaźnik rankingu -tzw. „Cezar”, obrazujący liczbę absolwentów, którzy dostali się na najbardziej oblegane kierunki studiów, jest najwyższy dla „Marynki”. Szkoła zajmuje także wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw”, biorących pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a w ostatnich latach także wyniki egzaminów maturalnych i opinię wyższych uczelni o absolwentach szkoły. Oprócz sukcesów olimpijskich nasi uczniowie zbierali i zbierają laury w wielu różnorodnych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, międzyszkolnych, byli i są stypendystami Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, laureatami nagród Prezydenta Miasta, realizowali i realizują indywidualny tok nauki. „Marynka” stara się stwarzać możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań każdego młodego człowieka. Społeczność uczniowska jest reprezentowana przez członków Kapituły Uczniowskiej. Aktualnie działa w szkole ponad 20 kół pozalekcyjnych o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym. Poza propozycjami wychodzącymi od nauczycieli młodzież ma możliwość realizacji własnych form aktywności, odbywają się wystawy prac uczniowskich, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Szczególną formą aktywności, która stała się już tradycją „Marynki”, są coroczne „Mariany”, czyli wręczane przez uczniów wybranym przez nich nauczycielom statuetki - nagrody uznania dla ich pracy i postawy. Co roku są one szczególnym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej; co roku kolejna klasa humanistyczna stara się by ich spektakl był niezapomniany, wyjątkowy. Na ten wieczór czekają wszyscy - to prawdziwe wielkie święto: uczestniczą w nim nie tylko nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie ale także nasi absolwenci i sympatycy. Ważnymi sojusznikami w działaniach „Marynki” są od początku jej reaktywowania Rodzice naszych uczniów. Ich reprezentantem jest Rada Rodziców, która współpracuje ze szkołą na wielu płaszczyznach, pomagając szkole w jej codziennym funkcjonowaniu, czy wspierając organizację wielu imprez szkolnych. Niezbędnym łącznikiem między absolwentami a szkołą jest zaś Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum św. Marii Magdaleny. Osiągnięcia, którymi współczesne Liceum św. Marii Magdaleny się szczyci, byłyby niemożliwe bez zapału kolejnych Dyrektorów - pierwszego z nich: Pana Dyrektora Michała Ratajczaka i obecnej - Pani Dyrektor Lucyny Woch, a także bez pełnych poświęcenia nauczycieli. Dyrektorzy w pierwszej kolejności musieli zbudować przy współpracy z nauczycielami wizję swojej szkoły, zadbać o dobrą kadrę nauczającą i postarać się o należytą bazę dydaktyczną by móc przyjęte założenia zrealizować, a także zorganizować sprawną współpracę wszystkich pracowników szkoły. Nauczyciele z kolei musieli wypracować i udoskonalać swe metody nauczania, dbać o doskonalenie zawodowe, starać się wychodzić naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom młodzieży. Przyjętym przez nas głównym celem edukacyjnym jest wspieranie młodego człowieka w dążeniu do kształtowania osobowości, aby czerpiąc z wielowiekowej tradycji szkoły - świadomie i odpowiedzialnie funkcjonował w życiu. Wydaje nam się, że dzisiaj możemy nieskromnie stwierdzić, że ostatnie ponad 20 lat istnienia Liceum św. Marii Magdaleny dobrze wpisało się w 700 lat tradycji Scholae ad Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniensis będąc szkołą, jak trafnie określił jeden z jej pierwszych absolwentów - Tomasz Sójka: „łączącą tradycję i młodość /.../ stawiającą na indywidualność i jednocześnie wyrabiającą/.../ poczucie dobra wspólnego". mgr Ewa Dybowska LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Koła zainteresowań

Oprócz zajęć obowiązkowych, pomimo stanu pandemii koronawirusa, uczniowie mogą również uczestniczyć w kilkunastu różnorodnych kołach zajęć pozalekcyjnych. Od 2019 roku zajęcia te  organizowane są wyłącznie dzięki finansowej pomocy Rady Rodziców.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.marynka.edu.pl w zakładce Projekty szkolne oraz Poza lekcjami.


Kontakty zagraniczne
Corocznie, we wrześniu, organizowane są wycieczki edukacyjne do Toskanii - historycznej, zabytkowej krainy ze światowej sławy muzeami znajdującej się w środkowych Włoszech. Przed Bożym Narodzeniem organizowany jest przedświąteczny wyjazd do Niemiec.
Osiągnięcia

Od momentu jej przywrócenia w 1990 r., czyli w ciągu ponad 30 lat funkcjonowania, mury „Marynki” opuściło 4920 absolwentów 27 roczników maturalnych. Doczekaliśmy się też 116 laureatów i 230 finalistów różnorodnych olimpiad przedmiotowych.

           

W rankingu „Gazety Wyborczej”  i  Akademickiego Centrum Informacyjnego na temat poznańskich liceów, który był opracowywany w latach 1996 – 2009, „Marynka” zawsze znajdowała się w czołówce. W ciągu 14 lat przeprowadzania tego rankingu siedmiokrotnie zajmowaliśmy w nim  pierwsze  miejsce (2009r., 2008r., 2007r., 2006r., 2004r., 2003r., 2001r.) i drugie miejsce (2005, 2002r., 2000r., 1999r.). 

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, biorącym pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych oraz ilość laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych Liceum św. Marii Magdaleny dziesięciokrotnie zostało uznane za najlepszą publiczną szkołę w Poznaniu i w Wielkopolsce (2016r., 2014r., 2012r., 2010r., 2009r., 2008r., 2007r., 2005r., 2004r. i 2003r.). W ostatnich czterech latach  „Marynka” w tym rankingu zajmowała miejsce w pierwszej trójce liceów w Poznaniu a w tegorocznej jego edycji zarówno w rankingu maturalnym jak i olimpijskim zajęliśmy trzecie miejsce w Poznaniu – zawsze wśród najlepszych!

 

Szkoła aktywnie bierze udział we wszystkich zawodach sportowych w ramach rywalizacji poznańskich liceów. W organizowanych od 2004 r. rozgrywkach we współzawodnictwie sportowym szkół średnich „Marynka” niezmiennie zajmuje „medalowe” miejsca - dwunastokrotnie już (!) uzyskując tytuł „najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Poznaniu” (2019r., 2018r., 2017r., 2016r., 2015r., 2013r., 2012r., 2011r., 2010r., 2008r., 2007r., 2006r.,). W latach 2014, 2009 i 2005 zajęliśmy drugie miejsce a w pierwszym roku tych rozgrywek (2004) nasi sportowcy zajęli trzecie miejsce.

W roku 2003, w uznaniu zasług i z okazji Jubileuszu 700–lecia Szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam” uhonorowano Liceum dwoma zaszczytnymi wyróżnieniami: Rada Miasta Poznania przyznała szkole tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”, a Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego nadał Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

1 września 2009r. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Liceum Ogólnokształcącemu św. Marii Magdaleny Statuetką Hipolita Cegielskiego „za wysoką  jakość kształcenia i wychowania, w hołdzie Jej założycielom i pedagogom”.


Drzwi otwarte
Zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców w dniu 13 marca 2020 r. (piątek). Do zobaczenia!
Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne w Liceum św. Marii Magdaleny roku szkolnym 2020-2021


Biologia z pasją

Koło literatury współczesnej

DKF - Dyskusyjny Klub Filmowy

Koło literaturoznawcze

Olimpijskie koło literaturoznawcze

Koło olimpiad ekonomicznych

Koło debat oksfordzkich

Koło matematyczne I

Koło matematyczne II

Koło matematyczne III

Koło filozoficzne

Zajęcia dla miłośników sztuki

Fizyka z pasją

Koło historyczne

Doświadczalne koło fizyczne

Sekcja piłki nożnej

Sekcja piłki koszykowej chłopców

Sekcja piłki koszykowej dziewcząt

Sekcja siatkówki chłopców

Sekcja siatkówki dziewcząt