Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym
Adres
Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
Telefon
48 517 182 685, 48 517 182 780
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Agata Herda
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Tarnowo Podgórne to ultranowoczesna szkoła wybudowana w 2020 roku, mieszcząca się niedaleko Term Tarnowskich.  Oferuje kształcenie dualne w wybranym zawodzie. Szkoła składa się z budynku dydaktycznego, w którym powstało 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, sale nauki indywidualnej dla uczniów. Przy szkole znajduje się pełnowymiarowa sala sportowa z widownią, siłownią, z której będą mogli korzystać uczniowie szkoły. Budynek dydaktyczny i sala sportowa to obiekty bez barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kształcenie zawodowe odbywać się będzie w najnowocześniejszych pracowniach zawodowych oraz u przedsiębiorców, z którymi szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy. Pracownie są obecnie wyposażane zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz przepisami wynikającymi ze standardu wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego dla kwalifikacji w zawodach, w których będzie kształciła szkoła. Prowadzenie procesu dydaktycznego w takich warunkach pozwoli na osiągnięcie celu kształcenia zawodowego, jakim jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Posiadając nowoczesne zaplecze dydaktyczne szkoła  będzie oferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Uczniowie będą kształcić się w bardzo dobrych warunkach, w przestronnych, bardzo dobrze wyposażonych salach i pracowniach szkolnych. Spędzanie czasu wolnego podczas przerw śródlekcyjnych, w przestronnym budynku szkoły i jego otoczeniu, bez tłoku na korytarzach szkolnych, sprzyjać będzie odpoczynkowi i regeneracji sił przed kolejnymi zajęciami. Plan lekcji będzie uwzględniał takie rozłożenie zajęć, aby kończyły się one nie później niż w godzinach popołudniowych.

Oferta
w przygotowaniu
Historia

Z inicjatywą rozwijania szkolnictwa zawodowego wyszli  przedsiębiorcy Gminy Tarnowo Podgórne. Dostrzegli zmiany w strukturze zatrudnienia w swoich firmach i odczuli coraz większe trudności w zdobywaniu nowocześnie wykształconych specjalistów. Również uczniowie i rodzice coraz mocniej deklarowali chęć kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych na terenie Gminy. W lutym 2017 r. Rada Gminy wyraziła wolę zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Tarnowo Podgórne trzyletniej szkoły branżowej I stopnia oraz pięcioletniego technikum. Przedsiębiorcy wyrazili gotowość do zapewnienia staży dla absolwentów, ufundowania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu. Budowa szkoły rozpoczęła się w 2018 roku. W ciągu niespełna półtora roku powstał trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny wraz z halą sportową.

Dojazd

od strony Poznania - autobus TP-BUS, linia 802, 811-812, 813, 821 od strony Kaźmierza - autobus EURO-BUS, autobus TP-BUS, linia 813 od strony Pniew - autobus PKS od strony Rokietnicy - autobus TP-BUS, linia 882, od strony Grzebieniska - autobus TP-BUS, linia 812

Współpraca z pracodawcami

Do tej pory podjęto oficjalnie współpracę z 18 firmami na podstawie listów intencyjnych o współpracę pomiędzy Szkołą Brażową I Stopnia a firmami. Wśród przedsiębiorstw z gminy Tarnowo Podgórne związani ze Szkołą są tacy pracodawcy jak: Balma, Noti, Schattdecor, TP BUS, Imperial Tobacco, Curtis Health Caps, RTM Olandia, Komplet, Mondelez, Millano, Solid Logistics, Herlitz, DOT2DOT, Gusma, Ster, Adams i Delta Box. Wszystkie wymienione firmy bardzo aktywnie pomagają w procesie tworzenia Szkoły Branżowej zarówno od strony organizacyjnej jak i finansowej  ( darowizny na rzecz Szkoły).  Współpraca będzie kontynuowana i zacieśniana poprzez organizację staży i praktyk, szkoleń dla nauczycieli czy też stypendiów dla wyróżniających się uczniów.