Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
Adres
ul.Strzelecka 10, 61-845 Poznań
Telefon
(61) 852-46-50
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Kordus
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Budynek III LO w Poznaniu od ul. Strzeleckiej
 • Zabawy teatralne grup językowych
 • Wręcznie TYTULU ZŁOTEJ SZKOLY - GALA 2019 - UAM w Poznaniu
 • Zajęcia akademickie dla klas Pitagoras i Linux
 • Szkolne drużyny sportowe
 • Dyplom - Złota Szkoła - Ranking Perspektywy 2019
 • Uczniowie uczstniczą w zajęciach w instytucjach upowszechniających kulturę
 • Udział uczniów projektach artystycznych
 • Projekty edukacyjne klas humanistycznych
 • Sukcesy sportowe uczniów III LO
 • Akcje charytatywne uczniów III LO
 • LOGO III LO
 • Harcerze w szkole i ich działalność
 • Zajęcia akademickie klas biol.-chem. przy współpr. z Uniwersytetm Medycznym
 • Udział uczniów w projektach naukowych Politechniki Poznańskiej
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacji prawnej
 • RANKING Perspektywy 2022
Opis

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego to szkoła o ponad 101-letniej chlubnej tradycji kształcenia i wychowania, położona w centrum Poznania, znana z licznych osiągnięć w dziedzinie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych, jak i humanistycznych. Na rok szkolny 2022/23 prowadzimy nabór do sześciu oddziałów. W latach 2018 - 2021 zabytkowe budynki III LO w Poznaniu zostały  poddane  kompleksowej modernizacji w celu stworzenia nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej.

III LO posiada rozbudowaną, nowoczesną bazę informatyczną, a także multimedialne centrum komputerowe. Ponadto zajęcia edukacyjne są realizowane w pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w stosowne pomoce dydaktyczne, m.in. w tablice interaktywne. Na terenie całej szkoły funkcjonuje rozbudowana sieć LAN, nauczyciele, uczniowie i rodzice korzystają na z dziennika elektronicznego. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej, wiosną i latem na boisku ze sztucznej murawy, a także w siłowni.

Systematycznie podejmujemy szereg inicjatyw i przedsięwzięć, włączając się aktywnie w życie miasta, prowadząc działalność charytatywną, współpracując z różnymi organizacjami, realizując różnorodne projekty edukacyjne. Nasi licealiści uczestniczyli i uczestniczą w kilku w projektach, m.in. "FIZYKA JEST CIEKAWA", „WYBIERAM e-FIZYKĘ” i "AS KOMPETENCJI", „RANDKA Z KLASYKĄ”, „MIŁOSZ odNOWA”, International Masterklasses  Hands on Particle Physics”, ogólnoeuropejski  projekt edukacyjny EDU-ARCTIC – Arktyka i badania polarne dla edukacji, „Potęga matematyki”, „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, "Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel",  międzynarodowy szwajcarski projekt: „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej" oraz w INNOWACJCH PEDAGOGICZNYCH „SZKOŁA PRAKTYCZNEJ EKONOMII – MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO”, SZKOŁA LIDERÓW, LIFE SKILLS -  Edukacja dla przyszłości z elementami języka angielskiego, SPONSORING INTELEKTUALNY.

W roku 2020 III LO w Poznaniu przystąpiło do  projektu ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” współfinansowanego z Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021. W ramach projektu realizujemy następujące zadania:

 • zakup sprzętu i wyposażenia stanowiących doposażenie szkół m.in. zestawy do nauki kodowania, zestawy komputerowe, wyposażenie sal informatycznych i matematycznych,
 • wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych,
 • cykl zajęć dodatkowych dla uczniów z nauki kodowania z serii CYBERAKADEMIA 1.0 (robotyka EV3) oraz CYBERAKADEMIA 2.0 (zestawy C/C++),
 • cykl zajęć dodatkowych dla uczniów w szkołach zwiększających kompetencje matematyczne i informatyczne (z dokładną listą zajęć w każdej ze szkół można zapoznać się w regulaminie),
 • portal edukacyjny ENIGMA,
 • wydarzenia edukacyjne dla młodzieży: Metropolitalny „Festiwal Nauki ENIGMA FEST” oraz „PRZYSZŁOŚĆ TO NIE ENIGMA – Praca dla młodych w XXI wieku”,
 • konkursy dla młodzieży z atrakcyjnymi nagrodami: CYBERLIGA 1.0 i CYBERLIGA 2.0 oraz METROPOLITALNA LIGA ENIGMY.

Szkoła doskonale przygotowuje do studiów. Każdego roku na uczelnie wyższe w Polsce i zagraniczne dostaje się około 98% absolwentów. W klasach akademickich realizowane są dodatkowe zajęcia (wykłady, warsztaty, laboratoria, konwersatoria) z zakresu przedmiotów rozszerzonych prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczniowie podejmują także inne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe z zakresu różnych dziedzin nauki oraz przystępując do dodatkowych projektów edukacyjnych.

Rodzice uczniów III LO od kilku lat uczestniczą w Akademii Rodzica  (spotkania szkoleniowe dla chętnych rodziców - odbywają się tydzień po zebraniach z rodzicami, a organizowane sa przez szkolny zespół pedagogiczno - psychologiczny).

Istotnym elementem procesu wychowawczego jest także budowanie więzi międzypokoleniowych. Efektem tych wysiłków było powołanie do życia w 2002 r. Stowarzyszenia Wychowanków III Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Poznaniu, które formalnie zostało zarejestrowane w lutym 2004 r. Podkreślić należy, że szkołę ukończyło wielu wybitnych absolwentów, znanych obecnie ze świata nauki, kultury i służby publicznej.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Tramwaj nr 2, 3, 9, 5, 12, 13, 16

Historia

W październiku 2015r. III Liceum Ogólnokształcące obchodziło Jubileusz 95-lecia swojego istnienia jako szkoła polska. Jednakże sam budynek szkolny pochodzi z I połowy XIX wieku, kiedy to utworzono państwowe gimnazjum niemieckie im. Fryderyka Wilhelma, zwane potocznie „Frycem”. Językiem wykładowym w szkole był język niemiecki, choć uczęszczali do niego również uczniowie polscy. Nauka w szkole realnej trwała 6 lat. W zakresie rozszerzonym nauczano języków nowożytnych, szczególnie języka francuskiego, natomiast w ostatnich trzech klasach również języka angielskiego. Dużo uwagi poświęcano nauce historii, geografii i przyrodzie.

Znacząca rozbudowa szkoły nastąpiła w latach 1856-1857, kiedy to na miejsce prowizorycznej auli wzniesiono dwupiętrowy budynek, którego część wschodnia zachowała się do dziś. W nowym budynku powstało szereg klas oraz nieduża aula. Kolejna rozbudowa gmachu szkoły nastąpiła w latach 1871-1873, kiedy to wzniesiono skrzydło podwórzowe z jasną klatką schodową. Równocześnie podwyższono sześcioosiową partię zachodnią starszego budynku, gdzie urządzono wielką dwukondygnacyjną aulę. W 1874 roku gimnazjum otrzymało, również umieszczoną w osobnym budynku, salę gimnastyczną.

Działalność szkoły została wznowiona 24 kwietnia 1945 roku. Kolejni dyrektorzy szkoły odbudowywali jej zaplecze dydaktyczne. Byli to: Walenty Golenia (1945), Aleksander Tarnawski (1945-49), Mieczysław Głowiński (1949-50) oraz Adam Firlik (1950-1952). Zmiana sytuacji politycznej w kraju rzutowała również na historię Gimnazjum i Liceum im. św. Jana Kantego. 22.09.1950r. roku otrzymało ono nazwę III Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kasprzaka. W 1952 roku funkcję dyrektora objął Wacław Zembrzuski (1952-1969), który tak oto pisał o szkole: „III Liceum im. Marcina Kasprzaka jest kontynuatorem tradycji Gimnazjum im. św. Jana Kantego.” Dyrektor dokonał wielu zmian. Rozbudowano budynek szkoły (otwarto pracownię chemiczną, geograficzną, unowocześniono pracownię biologiczną). Wzniesiono oddzielny budynek z salą gimnastyczną i szatniami (1955). Szkoła rozwijała się dzięki wysokim kwalifikacjom kadry pedagogicznej, będąc w czołówce liceów poznańskich. Lata 70-te to czas przemian w zakresie profilu szkoły, bazy dydaktycznej, modernizacji budynku. W czasie kadencji kolejnych dyrektorów Leonarda Paszkiewicza (1980-84) oraz Zbigniewa Kornowskiego (1984–1989) w życiu szkolnym należy odnotować szczególnie dwa wydarzenia: Jubileusz 60-lecia szkoły (1980) oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze szkoły, poświęconej pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka. W latach 1989-2001 funkcję dyrektora objęła mgr Mirosława Rymszewicz. W 1990 roku w wyniku decyzji Rady Pedagogicznej szkole przywrócono imię św. Jana Kantego. Odnaleziono też dawny sztandar, któremu przywrócono honorowe miejsce. We wrześniu 1992 roku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, w skład którego weszły III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego oraz II Liceum dla Dorosłych. W tym samym roku została utworzona przy szkole Państwowa Komisja Egzaminów Eksternistycznych. Szkoła w roku Jubileuszu 40-lecia otrzymała Honorową Odznakę Miasta Poznania, w 1986 roku Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W 1967 r. III Liceum staje się szkołą koedukacyjną. Wraz z początkiem lat 70-tych nastąpiły kolejne zmiany. Kuratorium Oświaty nadało szkole profil matematyczno – fizyczny. We wrześniu 1972 r. powstało w Poznaniu Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki (sekcja fizyki). Uczniowie III LO, będący członkami Towarzystwa, mogli poszczycić się skonstruowanym przez siebie laserem w 1973 r. Pracami kierował opiekun Towarzystwa - mgr Jerzy Pawłowski. Szkoła odnosiła znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach, a młodzież bez problemów dostawała się na wyższe uczelnie. Wśród laureatów, ustanowionej w 1974 r. przez Kuratora Oświaty i Wychowania, nagrody „Młode Talenty” dla uczniów uzdolnionych znajdowali się uczniowie III LO.

W 2001 r. dyrektorem ZSO nr 3 została mgr Lucyna Białk-Cieślak. Nastąpiła reorganizacja pracy szkoły- wspólne zarządzanie dla III LO i II Liceum dla Dorosłych. Zakończono remont elewacji budynku szkoły oraz  wykonano remont kapitalny auli szkoły.

W kwietniu 2003r. zorganizowane zostały w III LO uroczyste obchody 750-lecia lokacji Miasta Poznania, w tym samym roku powołano Szkolne Koło Caritas. W roku szkolnym 2004/2005 zostało powołane w naszym liceum (pierwsze w Poznaniu, drugie w Wielkopolsce) Koło Przyjaciół Armii Krajowej im. hm. Floriana Marciniaka. Wydarzenie to oraz uczestnictwo szkoły w uroczystościach patriotycznych zaowocowało przyznaniem jej Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we wrześniu 2005r.

W 2006r. dyrektorem szkoły została mgr Katarzyna Kordus. Od tego momentu III Liceum nieustannie doskonali funkcjonujący w szkole system klas akademickich, który podlega ocenie uczniów, rodziców, nauczycieli. W roku szkolnym 2007/08 została utworzona kolejna klasa akademicka (z przedmiotami wiodącymi – biologią, chemią) na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Licealiści z klas akademickich uczestniczyli w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni, organizowali sesje popularnonaukowe.

W 2006r. III Liceum, jako pierwsze w Poznaniu, podpisało umowy z uczelniami wyższymi, wprowadzając SYSTEM AKADEMICKI, dzięki czemu uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki w KLASACH AKADEMICKICH, w których nauczanie większości przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywa się na podstawie PROGRAMÓW AUTORSKICH. 1 grudnia 2011r. dyrektor Katarzyna Kordus podpisała POROZUMIENIE Z REKTOREM UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Bronisławem Marciniakiem. Przedmiotem porozumienia była współpraca polegająca na objęciu przez UAM w Poznaniu patronatu naukowo-dydaktycznego nad III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu w zakresie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.

W roku szkolnym 2007/08 wprowadzono nowy Statut szkoły oraz nowe programy – wychowawczy i profilaktyki, które nieustannie są modyfikowane w wyniku zmieniającego się prawa oświatowego.

III LO przystąpiło również do programu Asystentura Comeniusa. We wrześniu i październiku 2007 szkoła aktywnie uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, organizując pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty sesję popularnonaukową dla uczniów wielkopolskich liceów nt. „Na tropie ciekawej historii Armii Krajowej”. W III LO w 2007r. odbył się finał Wielkopolskiego Konkursu Kultury Języka Polskiego, również pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W 2008r. w wyniku konkursu organizowanego przez Miasto Poznań szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych o wyjątkowym charakterze (projekt nosi tytuł: „Szlifowanie diamentów w klasach akademickich”). W roku szkolnym 2008/09 dyrektor i nauczyciele przygotowali i zorganizowali w szkole sesję popularnonaukową „Na ratunek ginącej przyrodzie – problemy i plany rozwoju polskiej ekologii” pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Poznania, KO w Poznaniu oraz uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, towarzyszącej poznańskim obchodom Roku Klimatu i Środowiska (w ramach sesji dla młodzieży wielkopolskich szkół został przeprowadzony konkurs na najlepsza prezentację multimedialną pod tytułem „Ograniczenie zmian klimatu poprzez alternatywne źródła energii”). W roku szkolnym 2008/09 zorganizowano również sesję popularnonaukową „Dialog międzykulturowy wpisany w historię Żydów w Poznaniu” z udziałem przedstawicieli Gminy Żydowskiej w Poznaniu (sesji towarzyszyła wystawa Rafała Skwarskiego – „Dawni sąsiedzi – przypływy emocji”). W roku szkolnym realizowano w szkole projekt artystyczny „W teatrze świata” przy współpracy Fundacji Sceny na Piętrze TESPIS, natomiast od roku szkolnego 2010/11 realizowany jest w szkole kolejny projekt artystyczny dla uczniów - „Randka z klasyką”. Od roku szkolnego 2011/12 III LO przy współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu organizuje Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne "Dyktando o Laur Kantego" pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, skierowane do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2013/14 III LO organizowało międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone Maxowi von Lauemu, wychowankowi szkoły, Nobliście (Nagroda Nobla z fizyki 1914 – odkrycie zjawiska dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach), połączone z odsłonięciem tablicy upamiętniającej lata szkolne Lauego oraz otwarciem Szkolnej Izby Pamięci. Uczniowie III  LO  systematycznie brali udział w różnorodnych projektach edukacyjnych inicjowanych przez dyrekcję i nauczycieli szkoły, np. w roku 2020/21 udział w programie MENTORUSZNIK pod patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (wsparcie na co dzień młodzieży w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia oraz zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy), w latach 2019 – 2022 w ogólnopolskim programie edukacji filmowej FILMOTEKA SZKOLNA, od wielu lat w Akcji społeczno – edukacyjnej ŻONKILE, w projekcie  KINOSZKOŁA (współpraca z Centrum Kultury Zamek).

W 2019 z inicjatywy dyrektora i szkolnego zespołu pedagogiczno – psychologicznego została zorganizowana  konferencja naukowo-metodyczna "DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE W TEORII, PRAKTYCE EDUKACYJNEJ I DOŚWIADCZENIU OSOBISTYM - Z PERSPEKTYWY POTRZEB UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH. Konferencja odbyła się w dniu 13.03.2019 pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu z myślą o osobach, wspierających na co dzień młodzież w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia oraz zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Przez kilka lat realizowano dla uczniów program „Prawo w szkole” - w ramach współpracy z Centrum Edukacji Prawnej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych.

W każdym roku szkolnym uczniowie pod opieką nauczycieli podejmują wiele działań wolontariackich, działając na rzecz środowiska lokalnego oraz uczestnicząc w projektach ogólnopolskich.

W roku szkolnym 2007/08 liceum przystąpiło do kolejnego zewnętrznego auditu nadzoru, utrzymując uzyskany w 2006r. CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI (PN-EN ISO 9001:2001).

Od 1 września 2010r. nasze Liceum, które wchodziło w skład ZSO nr 3 (po wygaszeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych), powróciło do tradycyjnej nazwy III LO im.św. Jana Kantego w Poznaniu.

W każdym roku szkolnym III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu zajmuje wysokie miejsca w OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU PERSPEKTYW, uzyskując jednocześnie TYTUŁ ZŁOTEJ SZKOŁY.

Osiągnięcia uczniów oraz dyrekcji i nauczycieli  od r. szk. 2009/2010 do r.szk. 2020/21 zostały szczegółowo zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej : lo3.edu.pl w zakładce Osiągnięcia - http://lo3.edu.pl/osiagniecia/

24 października 2015r. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego obchodziło Jubileusz 95-lecia,  zorganizowany przez dyrektora szkoły przy współpracy Stowarzyszenia Wychowanków III Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Poznaniu oraz nauczycieli i uczniów III LO. Przedsięwzięcie miało charakter wspomnieniowy i kulturalny, zostało wysoko ocenione przez zaproszonych Gości i Absolwentów III LO, którzy zawsze wykazują wielkie zainteresowanie bieżącą działalnością szkoły i są jej życzliwi. Główne obchody Jubileuszu 100-lecia szkoły zaplanowano na 10 października 2020, jednakże z powodu pandemii zostały przełożone na listopad 2022.

Koła zainteresowań

III LO wychodzi naprzeciw oczekiwań młodzieży z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają realizować własne pasje, rozwijać zainteresowania, uczestniczyć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań, m.in.:

koło biologiczne,

koło chemiczne,

koło matematyczne,

koło fizyczne,

koło informatyczne,

koło geograficzne,

koło polonistyczne,

warsztaty teatralne,

warsztaty plastyczne,

koło historii sztuki

Klub Debat Oksfordzkich,

koło języka niemieckiego,

koło języka hiszpańskiego,

koło języka francuskiego,

koło języka angielskiego,

chór zespół wokalno-instrumentalny OUT LOUD,

Szkolne Koło Przyjaciół Armii Krajowej im. Floriana Marciniaka,

koło wolontariuszy,

koło Caritas,

koło PCK,

koło szachowe,

SKS – koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, taniec nowoczesny, lekkoatletyka.

W naszej szkole uczniowie mają możliwość rozwijania własnych inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości.

Wizytówką szkoły są liczne sesje popularnonaukowe związane z różnymi dziedzinami nauki  oraz Szkolne Dni Talentów, Szkolne Dni Rozwoju Osobistego, a organizowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszego liceum.

Kontakty zagraniczne

III LO w ramach programu Sokrates – Comenius prowadziło wymiany ze szkołami z Danii, Włoszech, Niemiec i Francji. Ponadto współpracowaliśmy ze szkołą w Nottingham w Anglii.

Wiele lat III LO realizowało projekty edukacyjne ze szkołą w Brauschweigu w Niemczech oraz - od 5 lat prowadzimy wymianę ze szkołą Centro Privado de Educacion Secundaria Hirukide w San Blas Auzoa w Hiszpanii (Kraj Basków).

Osiągnięcia

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego należy do najlepszych liceów w Polsce i Poznaniu oraz w Wielkopolsce. W "Rankingu Najlepsze Licea”  - Perspektywy 2019, Perspektywy 2020, Perspektywy 2021, Perspektywy 2022 - uzyskaliśmy kolejny raz Tytuł Złotej Szkoły. Należymy do czołówki wielkopolskich liceów ogólnokształcących, co również potwierdza "Ranking Najlepsze Licea Wielkopolskie”  - Perspektywy 2019, 2020, 2021, 2022.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach i turniejach wiedzy oraz sportowych) od roku szkolnego 2009/2010 do roku szkolnego 2020/2021 zostały szczegółowo zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej lo3.edu.pl w zakładce "O szkole" - Osiągnięcia   http://lo3.edu.pl/osiagniecia/

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w III LO w Poznaniu w roku szkolnym 2020/21 można znaleźć na szkolnym portalu lo3.edu.pl  w zakładce E-SZKOŁA - Plan zajęć pozalekcyjnych 2020/21  http://lo3.edu.pl/

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy!

Poznaj szeroką ofertę edukacyjną III LO w Poznaniu!

2 kwietnia 2022r. (sobota –  godz. 10.00)Drzwi otwarte

Zaprezentujemy pełną ofertę edukacyjną i warunki rekrutacji 2022/23  (kandydaci będą mogli przygotować pytania dotyczące oferty szkoły).

Harmonogram Drzwi otwartych:

godz. 10.00 – 10.45 – spotkanie z dyrektorem szkoły: Omówienie oferty edukacyjnej III LO w Poznaniu  i warunków rekrutacji na rok 2021/22

w godz. od  11.00  do 13.00 – możliwość dołączenia do spotkań z nauczycielami i uczniami III LO w Poznaniu zgodnie z ofertą edukacyjną na rok 2022/23 dla kandydatów do poszczególnych klas (w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą klas i zadania dodatkowych pytań nauczycielom)

1a - PITAGORAS – akademicka (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka)

1b- VESPUCCI – akademicka (przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka)

           1c – LINUX – akademicka (przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka,      

            fizyka)

1d - DA VINCI – akademicka (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski)

1e - LINNEUSZ - akademicka  (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)

1f - AVICENNA – akademicka (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)

 

Uwaga: w przypadku  powrotu uczniów do nauki zdalnej lub w wyniku nowych wytycznych sanitarnych związanych z pandemią  Drzwi otwarte zostaną zorganizowane w formie on-line, o czym poinformujemy na szkolnej stronie http://lo3.edu.pl/

 

Zakres wiekowy
14/15-19
Pliki do pobrania
RODO - zaktualizowane klauzule do naboru uczniów